DutchVideo 2014

Kies heden voor de wereld of voor Mij!

DE HEER RICHT ZICH TOT HEN, DIE IN HEM GELOVEN, MAAR OOK DE WERELD NAVOLGEN! EN ZEGT U: KIES HEDEN VOOR DE WERELD OF VOOR MIJ!

Gepubliceerd op 14 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Enter through the narrow gate - Matthew 7, verse 13

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 14 juni 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Power.

Hoor aandachtig, zo spreekt Adonai, El Elohím, Jahweh, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, tot u:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,

Exodus 34, vers 12 tot en met 16  Hier staat geschreven: Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land, waarheen gij gaat, opdat zij niet tot een valstrik in uw midden worden. Integendeel, hun altaren zult gij omverhalen, hun gewijde stenen verbrijzelen en hun gewijde palen omhouwen. Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere god, immers de HERE, wiens naam Naijverige is, is een naijverig God. Sluit toch geen verbond met de inwoners van het land; wanneer zij hun goden overspelig nalopen en aan hun goden offeren, dan zouden zij u uitnodigen en gij zoudt van hun slachtoffer eten. Wanneer gij van hun dochters voor uw zonen neemt en zij haar goden overspelig nalopen, dan zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen van haar goden verleiden.

Voorwaar, 

Exodus 20, vers 26  Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar worde.

Voorwaar, wat wilt gij nu?

Gij gelooft in Mij, en volgt de wereld na de afgrond in! Voorwaar,

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, waarom doet gij Mij pijn?

Luister toch!

Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Voorwaar, wees niet gelijkvormig aan deze wereld.

Er is een hel en een hemel!

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar, weet dit: 

Johannes 3, vers 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Kies heden: voor de wereld of voor Mij!

Gij moet nu kiezen. Gij hebt Mij nu horen spreken, Mijn kind, en speel niet met Mij, terwijl Ik u liefheb!

Johannes 8, vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft.

Voorwaar, 

Johannes 10, vers 14 en 15  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.

Voorwaar, zeg niet: “Ik ben Christen” met uw kruisje om uw nek!

Johannes 8, vers 47  Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

Voorwaar, bekeer u heden. 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com