DutchVideo 2018

Kies geen beetje licht en beetje duisternis!

Zelfs God wist dat Hij scheiding moest maken tussen licht en duisternis. Hoewel velen beweren Christen te zijn, hoeft er geen sprake te zijn van dat men een kind van God is. Licht en donker gaat niet samen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 november 2018 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kirjata, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 2 en 3  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 12, vers 35 vanaf: Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.
En vers 36  Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Tot zover.

Voorwaar, zelfs God wist dat Hij scheiding moest maken tussen licht en duisternis.
Voorwaar, hoewel velen beweren Christen te zijn, hoeft er geen sprake te zijn van dat men een kind van God is! Zelfs satan lacht en doet zich voor als een Christen!

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Opvallend is dus dat de satan zich voordoet als een engel des lichts.
Voorwaar, een beetje gif van een slang is dodelijk!

Handelingen 28, vers 3 tot en met 6  En toen Paulus een bos dor hout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit en beet zich vast aan zijn hand. En toen de inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkaar: Deze man is zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wil laten leven, nu hij aan de zee ontkomen is. Maar hij schudde het dier af in het vuur, zonder enig letsel te ondervinden; zij echter verwachtten, dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Doch toen zij na lang wachten zagen, dat zich niets ongewoons bij hem voordeed, sloeg hun mening om en zeiden zij, dat hij een god was.

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen!
Alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar en onaantastbaar.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wie niet in het licht wandelt, veroorzaakt scheiding tussen God en hem of haar.
Alleen God zag direct, vanaf den beginne, dat alleen het licht goed was. Kies geen beetje van het licht en een beetje van de duisternis, want dan gaat u eraan!

Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de Here zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is hij rijk.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com