DutchVideo 2018

Kies ervoor om krachtig te zijn in de Here, Yeshua HaMashiach!

Waarom staat u te trillen van angst? Waar is uw geloof? Leer uzelf te verdedigen en om aan te vallen. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 7 november 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap van God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, 

Jeremia 46, vers 3 tot en met 6  Bereidt rondas en schild en rukt aan tot de strijd! Spant de paarden in en stijgt op, gij ruiters, en schaart u in slagorde, de helmen op; scherpt de lansen, trekt de pantsers aan! Waarom zie ik hen verschrikt, achterwaarts wijkende? Ja, hun helden zijn verslagen en vluchten steeds voort zonder om te zien: schrik van rondom! luidt het woord des Heren. De snelle kan niet ontvluchten en de held niet ontkomen: in het noorden, aan de rivier de Eufraat, zijn zij gestruikeld en gevallen.

Voorwaar, hoe vaak hebt u zich geestelijk klaargemaakt, en hebt u zich klaargemaakt voor de strijd?
En hebt u het schild en de helm gebruikt, onder andere? Waarom staat u te trillen van angst? Waar is uw geloof? Bestijg de paarden, en wees een held, een warrior, en werp u in de strijd! Hij die in u is, is meer dan overwinnaar! Zeg niet: “Ik ben zwak”, maar: “Ik ben sterk!”

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Voorwaar, de satan wil dat uw geest zich dienstbaar maakt aan de zwakke en armelijke wereldgeesten, en dat u gaat afdwalen en krachteloos wordt. 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Voorwaar, sommigen klagen God aan, en God heeft het allemaal gedaan,
terwijl ze te lui zijn om zich te wapenen, en elke aanval van de boze maar toelaten! Voorwaar, wees sterk en standvastig en waakzaam, en volhard in uw gebed en wandel.

1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.

Voorwaar, kies om krachtig te zijn in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods.

1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit.
En vers 23 en 24  En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Vertrouw op de Here en op Zijn Woord.
Leer uzelf te verdedigen en om aan te vallen. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com