DutchVideo 2019

Kie-ke-boe, God ziet u!

Velen denken, dat de Here God hen niet ziet, hoe ze werkelijk zijn in hun denken en wandel. De Here is Kadosh, Heilig! Vele jaren geleden gaf Benjamin zijn getuigenis in de kerk; het was zijn eerste keer. Luister naar wat er toen gebeurde… (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 november 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, kie-ke-boe! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

De Here is Kadosh, Heilig, en Hij ziet echt alles… kie-ke-boe! 

Genesis 3, vers 1 tot en met 5  De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.
Hoewel men wist, dat men niet mocht eten van het geboomte in de hof, die een lust voor de ogen was en voor het grijpen was, waren zij aan God ongehoorzaam en luisterden ze naar de listigste van alle dieren, de slang, de duivel. Kie-ke-boe!

Genesis 3, vers 8  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof.

Voorwaar, zo zijn er velen die denken, dat de Here God hen niet ziet, hoe ze werkelijk zijn in hun denken en wandel. 

Genesis 3, vers 9  En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?

Kie-ke-boe! Niemand kan zich verstoppen met zijn of haar overtredingen. 

Genesis 3, vers 13 en 14  Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.

Voorwaar, houd uzelf goed in de gaten en wees trouw aan God, en zuiver.
Want de mond van velen in deze wereld wordt waargenomen!

Voorwaar, jaren geleden, toen hij, Profeet Benjamin, zijn getuigenis gaf in de kerk,
was hij zó vol met blijdschap en Gods vuur, dat hij stotterde en tussen zijn getuigenis in in tongen sprak en niet kon stoppen, en de hele kerkdiensttijd overnam. Kie-ke-boe! God zag Benjamins hart aan, en er was geen veroordeling. Maar toen hij als 14-jarige naar huis ging, werd hij uitgelachen, en men zei: “Hoe was het, engeltje?” Of men zei: “Ik zou nooit meer gaan getuigen als ik jou was, stotteraar!” en men maakte hem voor van alles uit, zelfs voor godsdienstwaanzinnige, omdat hij als enige naar de kerk ging. Benjamin weet nog toen hij, ondanks dat hij gekwetst werd en het klagen en het vernederen in huis moest aanhoren, en de roddel, onder andere, dat hij van de voorganger te horen kreeg, dat velen gehuild hadden en aangeraakt werden door de Heilige Geest, hoewel Benjamin was geschrokken van zijn stotteren, omdat dit zijn eerste keer was, toen hij naar zichzelf luisterde. Ook velen, die toen in de kerk waren, kwamen een week later in de kerk naar Benjamin toe, en bedankten hem voor dat prachtige, gezegende getuigenis!

Voorwaar, kie-ke-boe! God kent het hart.
En waar het hart vol van is, vloeit de mond van over!

1 Korinthiërs 2, vers 9 tot en met 14  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Kie-ke-boe!
Laat u door de listige slang nooit afnemen, wat u wilt delen en doen voor Zijn glorie, aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
En vers 20 en 21  En elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe.
En 1 Korinthiërs 12, vers 4 tot en met 6  Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Kie-ke-boe, God ziet u!
Laat u niet stoppen of ontmoedigen om God te dienen; ga ervoor! Amen.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com