DutchHolidaysVideo 2014

‘Kerstboodschap’: Je mag wel kerst vieren, maar zonder heidense gebruiken!

BOODSCHAP GODS: VELE KERKEN OVERTREDEN DE 10 GEBODEN! ‘GIJ MAG U DE WEG VAN DE HEIDENSE VOLKEN NIET AANLEREN!’ JE MAG WEL KERST VIEREN, MAAR ZONDER HEIDENSE GEBRUIKEN! DEZE BOODSCHAP VERWIJST U OOK NAAR EEN ANDERE BOODSCHAP OVER DE KERSTVIERINGEN.

Gepubliceerd op 23 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

1 Corinthians 3, verse 16

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is woord voor woord door een engel des Heren, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgeleverd en meteen woord voor woord, in diens tegenwoordigheid, genoteerd door Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, ere zij God in den hoge!
En in de hoogste hemelen zingen en aanbidden de engelen: “Loof de Heer, Halleluja!” Leer om te danken. Zingt en verblijdt u elke dag! En pak nu uw Bijbel en laten wij eens samen lezen uit Jeremia, en let op de titel: Jeremia 10, vers 3 tot en met 8  Voorwaar, lees de titel hardop samen met mij na drie tellen… 1, 2, 3… God en de afgoden.

Jeremia 10, vers 3 tot en met 8  Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet. Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht! Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk! Ja, met hen allen worden zij dom en dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het.

Voorwaar, luistert verder…
Weet gij wel wat gij zegt?
Want de titel geeft duidelijk aan, waar het om gaat, om afgoden! En dit gaat over de kerstboom, uw afgod! Luister ook naar de boodschap, met de titel: ‘Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden!’ Deze boodschap legt u onder andere uit, wat de oorsprong is van de kerstvieringen van 17 tot en met 26 december, wat hierachter zit.

Voorwaar, vele kerken overtreden de 10 geboden.
Want de Here God zegt duidelijk het volgende in:

Exodus 20, vers 3 en vers 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen… tot zover.
Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, de Romeinse kerk begon 300 jaar na Christus gebruik te maken van oude, heidense gebruiken en ideeën, en verklaarde dat ze zich focusten op Christusverering met hun kerstviering!
Voorwaar, de God van al wat leeft zegt duidelijk, dat Hij erop tegen is en het niet aanvaardt! Kerst onteert Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij vindt het een gruwel, alles wat er mee te maken heeft! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt:
Maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen, die geboden van mensen zijn.  Mattheüs 15, vers 9

Kerst is geen gebod.
De kerken moeten zich schamen; het is een menselijke traditie! Voorwaar,

Markus 7, vers 9  En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden.

Voorwaar, gij mag u de weg van de heidense volken niet aanleren.

Efeziërs 5, vers 6 tot en met 12  Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.
Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, verblijd u in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nu en voor eeuwig! Amen.
Onthoud goed, je mag wel kerst vieren, maar zonder heidense gebruiken.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com