DutchHolidaysVideo 2017

Kerst is geen gebod!

22-12-2017  Zonder onder andere die heidense afgodsboom en vernederingen, zult u gezegend worden. Luister ook naar de boodschappen over Kerst en Nieuwjaar in de Evangelicalendtimemachine.com (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, welkom! JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf deze boodschap aan Zijn geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen, door via Zijn bode engel Blesía.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, op welke dagen wordt in de hoogste Hemelen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, herdacht door de engelen Gods, denkt u?
Voorwaar, zing en verblijd u elke dag. En prijs Hem voor Zijn volmaakte werk aan het kruis, zoals de engelen elke dag en eeuwig doen! Voorwaar, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Aanvaard men Kerst op de wijze van het deelnemen aan hun afgoden, dan zijt u gelijk aan het Romeinse Rijk met hun heidense gebruiken en afgoden. De kerken moeten zich schamen!

Romeinen 14, vers 17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

Voorwaar!
En de rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest, ervaart u toch niet door middel van een kerstboom, die de Here een grote heidense gruwel vindt in Gods kerk? Wilt u soms in deze dagen ook de Here grootmaken, zoals de heidenen die opeens veranderen in Christenen, en vrome liederen zingen? Voorwaar, de grootste vernedering voor God is dat men, als kind van God, de weg van de heidenen aanvaardt, al beweren ze Christen te zijn! Dat zei het Romeinse Rijk ook met hun gebruiken.

Voorwaar, u mag het Kerstfeest vieren, maar zonder de heidense afgoden en heidense gebruiken.
Voorwaar, in de Hemel is het elke dag feest, maar er is geen Kerstfeest aanwezig, wat van satan afkomstig is als vernedering. Luister ook naar de boodschappen over Kerst- en Nieuwjaar in de Evangelical EndTime Machine.

Efeziërs 5, vers 6 tot en met 12  Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

En Jeremia 10, vers 3 tot en met 8  Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet. Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht! Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk! Ja, met hen allen worden zij dom en dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het.

Hier valt de kerstboom onder! 

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

‘Kerst is geen gebod’!
Voorwaar, aanbid de Here, zoals het hoort; geef het voorbeeld.

Jozua 24, vers 16  Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, de Here te verlaten en andere goden te dienen.

Voorwaar, zonder onder andere die heidense afgodsboom en vernederingen, zult u gezegend worden,
en zal de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zich geëerd voelen dat u aan Hem denkt, zoals de engelen Gods elke dag en eeuwig, en niet alleen op die verschrikkelijke dagen van de heidenen! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com