DutchVideo 2012

Kerken! God wil dat u klaarstaat voor Zijn Komst!

22-09-2012  WOORD VAN DE HERE GOD: DE HERE GOD ROEPT DE KERKEN OP OM KLAAR TE STAAN VOOR ZIJN KOMST, EN NIET TE VECHTEN TEGEN DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM, DOOR ZICH TEGEN ZIJN WOORDEN TE VERZETTEN!

Published on Sep 22, 2012 by Evangelische Eindtijdspace (wacht aub een momentje totdat video start)

Please share and do not change © BC

kerken

Volledige weergave:

Hallo! ’s Ochtends op 22 september 2012 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Merari.

Benjamin, vele kerken verwerpen u, omdat men u vreest.

U spreekt in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus. Vele kerken zien u als een onheilsProfeet en ze zien niet eens, dat ze niet tegen u vechten, maar tegen de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Vele kerken spreken kwaad over u en verbieden zelfs de kinderen Gods om naar u te luisteren, juist omdat men geen zielen wil verliezen, vanwege de inkomsten en de zonden. Het is niet Benjamin, die u terechtwijst, maar de God van Izaäk, Jakob en Abraham! Wie Benjamin en zijn werkers afwijst, heeft God afgewezen.

2 Korinthiërs 6, vers 3  Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worde.

Ik zeg u, ik ben naar Benjamin gezonden, omdat ik niet wil dat u gemeenschap heeft met de duisternis.

God wil dat u klaar bent voor Zijn Komst, zodat u zich niet straks op uw borst hoeft te slaan.

2 Korinthiërs 6, vers 16  Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Alleen satan haat deze boodschap Gods.

God wil u terechtwijzen in liefde en wil niet dat u achterblijft, vanwege uw onzuiverheid in uw kerk.

Openbaring 22, vers 11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Ik zeg u, Laat uw kerk een kerk van heiligheid zijn, niet van schijnheiligheid, waar men in de bediening staat met uw afgod, uw sigaret!

Ik zeg u dit, Laat uw wandel zuiver zijn en wees een voorbeeld in Christus, een tempel Gods.

1 Timotheüs 3, vers 15  Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.

Openbaring 22, vers 12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

1 Thessalonicenzen 4, vers 6 tot en met 8  En dat men zijn broeder niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben… Let op wat de Geest Gods u nu zegt!… Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

Deze woorden Gods spreekt de God van Izaäk, Jakob en Abraham ook NU tot u, gelijk de Geschriften Gods!

U daar, neem gehoor aan deze boodschap Gods. Reinig en heilig uw kerk Gods. Houd u er aan, hoe God uw kerk wil zien! Onbevlekt. Licht en donker gaat niet samen! Ik vermaan u als bode engel Gods. En laat uw deur van uw kerk een deur zijn, die liefdevol openstaat voor elke ziel, zelfs voor de Profeet Benjamin. Weest een voorbeeld, laat de Heilige Geest Gods uw kerk zegenen en houd Zijn werken niet tegen. Sta open voor de zuivering in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Maak uw paden recht!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com