DutchVideo 2018

Ken uw ware tegenstander, die u wil misleiden!

God komt nimmer op uw oude overtredingen terug en wijst niet met de vinger. Als de vrucht van de Heilige Geest in u is, dan weet u dat niet vergeven, en haat en nijd, en kwaad met kwaad vergelden, niet te maken hebben met Gods Geest, die een Geest van liefde is. Bied weerstand, want God is liefde. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 23 juli 2018 bracht de engel des Heren de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods van hoge rang, en heb de macht van God en toestemming van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om tot u te spreken.

Galaten 3, vers 26  Want gij zijt allen zonen “en dochteren” van God, “want dit telt ook voor de vrouwen”, door het geloof in Christus Jezus.
Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Voorwaar, u zijt dus niet onder de wet, maar gij laat u leiden door de Heilige Geest Gods. 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, de vrucht van de Geest van God start met Gods liefde.
Immers, gij hebt zelf van God geleerd, om elkander te vergeven, zoals Hij uw overtredingen met onvoorwaardelijke liefde heeft vergeven. En er was geen aanklacht meer, wow! God is liefde, en die liefde vergeeft, wat er ook is geweest. En in die liefde hoort u te wandelen.
“Ja, maar hij of zij heeft dit of dat gedaan!” Stop!

Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Bied weerstand, want God is liefde!
En God komt nimmer op uw oude overtredingen terug en wijst niet met de vinger. Als de vrucht van de Heilige Geest in u is, dan weet u dat niet vergeven, en haat en nijd, en kwaad met kwaad vergelden, niets te maken hebben met Gods Geest, die een Geest van liefde is. Ken uw ware tegenstander, die u wil misleiden!

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 9, vers 26  Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.
En 1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Satan wil juist het tegenovergestelde bewerken…
en rekent het kwade wel toe, en wil dat u wel verbitterd bent en liefdeloos, en anderen kwetst, en dat u niet kunt vergeven. Het grootste probleem ontstaat door satan toe te laten, en de liefde te laten verkillen, zoals een mooie bloem, die verstikt wordt door het onkruid te laten groeien. Ware liefde vergeeft, wat er ook is geweest, en laat het los! Zo is Gods liefde en Heilige Geest!

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Indien gij in Christus blijft, is de vrucht van God en Zijn vergeving aanwezig,
en is de grootste liefde in u kenbaar, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Zijn liefde kenbaar maakte aan het kruis van Golgotha, en alle zonden op zich nam, om ook u te vergeven.

Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, laat deze boodschap u sterken en vertroosten en bemoedigen.
God houdt van deze temperamentvolle warriors. Geef de satan maar een flink pak slaag, door in Gods liefde te wandelen. Dat is voor hem, de satan, onverdraagzaam en zeer pijnlijk. Amen!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com