DutchVideo 2019

Katholieken verdraaien wonderbare visvangst met de Sint-Petrusvis

Openbarende boodschap Gods, waarin de volle waarheid aan het licht komt over de zogenaamde ‘Sint-Petrusvis’. En wat Simon Petrus betreft, hij was geen tovenaar, en het Sint-Petrusvis verhaal is daarom ook een leugen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 20 mei 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige ware Zoon van God.

Voorwaar!
Zoals de Rooms-Katholieke kerken bestaan uit bedrieglijke heiligen en leugenaars, en misleidingen en duivelse afgoderijen, en vereringen en feesten, zo verdraaien zij alles en zetten alles naar hun hand en wandel en religie.

2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de Katholieken hebben de wonderbare visvangst verdraaid en een leugen toegevoegd.
De Sint-Petrusvis: deze wordt gelijkgesteld met de schelvis, en verbonden aan deze passage:

Johannes 21, vers 3 tot en met 6  Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u mede. Zij vertrokken en gingen scheep, en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever; de discipelen wisten echter niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot hen: Kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.
En vers 8 tot en met 14  Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer tweehonderd el, en zij sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderd drieënvijftig; en hoewel er zovele waren, scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde Hem de vraag stellen: Wie zijt Gij? Want zij wisten, dat het de Here was. Jezus kwam en Hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal, dat Jezus na zijn opwekking uit de doden Zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft.

Voorwaar, wie goed kijkt, ziet dat de schelvis boven zijn borstkieuwen een deuk heeft, die iets donkerder gekleurd is.
Men beweert – wat een leugen is! – dat Petrus deze vis, bij de wonderbare visvangst, op die plek vastgepakt heeft en zijn duimafdruk daarop achtergebleven is. Nergens vindt men dit terug in de Bijbel!

Openbaring 22, vers 18 en 19  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem “of haar” toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Voorwaar, zou er echter een duimafdruk gezet worden op de schelvis,
dan zou het vermeld staan in de Heilige Geschriften, en zou Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, dit wonder verrichten!

Johannes 21, vers 13  Jezus kwam en Hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis.

En wat Simon Petrus betreft, hij was geen tovenaar!
Het Sint-Petrusvis verhaal is een leugen!

Openbaring 21, vers 8 vanaf: Maar de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, wie leugens uitblaast, zal omkomen.
Bekeer u!

Leviticus 26, vers 18 en 19  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com