DutchVideo 2013

Kadosh Adonai Elohim Tz’va’ot!

08-03-2013  Zeg mij na: Kadosh (= Heilig)  Adonai (= O Heer)  Elohim (= onze God)  Tze’va’ot (= Here der Heerscharen)  Asher Hayah (= die was en die is)  V’hoveh V’yavo! (en die komt!). Verder: een waarschuwing Gods!

Gepubliceerd op 9 maart 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Kadosh Adonai

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Laat de gerechtigheid en de genade en geloof, hoop en liefde en vrede, zo ook de kracht en macht en heerlijkheid, met u zijn van de almachtige Naam, ver verheven namen; Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Zeg mij na:

“Kadosh Adonai Elohim Tze’va’ot. Asher hayah V`hoveh v`yavo! Maranatha, Emanuel!”

Geliefden, 1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

Ik ben een bode engel Gods; mijn naam is Pétom. Luister aandachtig!

Galaten 6, vers 15 en 17  Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is “in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”.

Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam, “aldus Paulus”.

Lees de volgende teksten voor: Lukas 24, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de Profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Romeinen 8, vers 17  Hier staat geschreven: Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Filippenzen 1, vers 29 en 30  Hier staat geschreven: Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.

2 Timotheüs 1, vers 8 en 12  Hier staat geschreven: Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God.

Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.

1 Petrus 3, vers 17  Hier staat geschreven: Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.

1 Petrus 4, vers 12 tot en met 17  Hier staat geschreven: Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

1 Petrus 5, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

2 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

De bode engel Gods sprak verder,

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, u daar, ook ik, de bode engel Gods Pétom, wil u op het volgende wijzen:

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij “of zij” heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn “of haar” vleselijk denken.

Wij zijn maar Gods bode engelen!

Engelenvereerders komen ons in de hemel nimmer te zien, omdat gij ons aanbidt! Uw plaats zal de hel zijn; neem dit in acht.

Johannes 3, vers 16  Lees dit voor. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, ik ga nu. Laat de genade en Zijn liefde en heerlijkheid en vrede met u allen zijn. De bode engel Gods zei nog,

Gisteren werd ik opeens weggeroepen bij de Profeet Benjamin Cousijnsen, en moest deze boodschap afbreken, omdat ik moest strijden in de hemelse gewesten, samen met vele andere engelen.

Er wordt gestreden om vele zielen, en om de weg vrij te houden voor de Koning der koningen! Want Zijn Komst is bekend aan ons, en ik zeg u, Houd vol! Nog heel even; onverwachts komt Hij.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshua, Shalom!

 

Ik zal u nu het liedje laten horen, waar u de woorden kunt leren…

En de betekenis staat er meteen bij.Dit kunt u vinden bij:

Kadosh (Heilig) -Hebreeuws Messiaans, met Nederlandse teksten

https://www.youtube.com/watch?v=lPQS7-Deke4

of:

Opwekking 496 – Kadosh + tekst

https://www.youtube.com/watch?v=949waEtR0BI

SHALOM!

(Bovenstaande videolinken gaf de bode engel tevens door.)

Andere talen:

Kadosh (Hebrew) w/ lyrics Hebrew English Español Český Dutch

https://www.youtube.com/watch?v=kepQU9Wmy9k

Pure translation of Kadosh
Pura traducción de Kadosh
Pure překlad Kadosh
Pure vertaling van Kadosh

Hebrew:
Kadosh, Kadosh, Kadosh
Kadosh, Kadosh, Kadosh

Adonai Elohim tz’va’ot
Adonai Elohim tz’va’ot

Asher hayah
V’hoveh v’yavo

Asher hayah
V’hoveh v’yavo.
_____________________

English:
Holy, Holy, Holy
Holy, Holy, Holy

Lord God Almighty
Lord God Almighty.

Who was, and Who is
And Who is to come
Who was, and Who is
And Who is to come.
_____________________

Español:
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo

Señor Dios Todopoderoso
Señor Dios Todopoderoso.

El que es, El que era
y El que ha de venir.
_____________________

Český:
Svatý, Svatý, Svatý
Svatý, Svatý, Svatý

Pán Buh Všemohoucí
Pán Buh Všemohoucí.

Ten který byl, který jest
a který prichází
Ten který byl, který jest
a který prichází.
_____________________

Nederlands:
Heilig, Heilig, Heilig
Heilig, Heilig, Heilig

Heere God de Almachtige
Heere God de Almachtige.

Die was en Die is,
en Die komen zal
Die was en Die is,
en Die komen zal.
_____________________

(Chinese) 中文:

聖哉,聖哉,聖哉,
聖哉,聖哉,聖哉,

全能主上帝,
全能主上帝,

昔在、今在、以後永在,
昔在、今在、以後永在。

Amen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com