DutchVideo 2014

Juist nu zendt God Zijn bode engelen uit!

PROFETISCHE, OPENBARENDE EN VERWIJZENDE BOODSCHAP GODS! JA U, LUISTER GOED! WANT ZO STAAT GESCHREVEN DAT: ‘HIJ HEEFT ZIJN ENGEL GEZONDEN OM ZIJN KNECHTEN TE TONEN HETGEEN WELDRA GESCHIEDEN MOET!’

Gepubliceerd op 17 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

bode engelen

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze profetische, openbarende en waarschuwende boodschap Gods werd op 17 februari 2014 gebracht aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Kadosh, heilig is de Heer Adonai, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, “Ja u, luister goed! Want zo staat geschreven dat: Hij” heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, en Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw Rabboeni en Heer, heeft mij, de bode engel Gods, Reveladondo, gezonden, om ulieden te betuigen dat God ook nu, juist nu, Zijn engelen uitgezonden heeft naar Zijn enige ware eenvoudige geliefde eindtijdprofeet van de laatste dagen!

Sinds eind 2011 worden wij, boodschappers Gods, uitgezonden naar Benjamin Cousijnsen. Wij komen altijd in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Adonai, de Heer, Elohím, onze God, Tz’vaot, Here der heerscharen, die was en die is, Asher haja, en die spoedig komt, V’hoveh V’yavo.

Voorwaar, wij belijden en erkennen alleen Hem, Jezus Christus van Nazareth, die Isa heet in het Arabisch. en Yeshua HaMashiach in het Hebreeuws genoemd wordt. En wij bode engelen Gods benoemen altijd Zijn naam volledig aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Lees voor: Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

En vers 34  Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Voor sommigen die luisteren, telt dit:

Johannes 8, vers 47  Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

Johannes 12, vers 38  Opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard?

En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw Heer Adonai tot u:

Openbaarde Profeet Benjamin Cousijnsen u niet op 14 november 2012 heel duidelijk, onder de titel: ‘De antichrist Obama gaat tegen Gods wetten in!’? Voorwaar, en nu veroordeelt hij ook de anti-homowet in onder andere Oeganda!

Lees voor: Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Voorwaar, ook openbaar ik u wederom, dat op 8 oktober 2013 geopenbaard is, dat ouderen, met teveel medische kosten, een grote last zijn voor Obama!

En nu kan men het leven ook al beëindigen, als men voorzien is van een RFID-chip. Met één druk op de knop zorgt de satelliet ervoor, dat men sterft via een schok! Kijk ook naar de videoboodschap, met als titel: ‘Wees waakzaam: wereldwijd laat Obama al chippen!’

Voorwaar, ook zal er in Venezuela een bomaanslag plaatsvinden, waarbij sommigen van de regering zullen omkomen!

Voorwaar, gij kan niet voor twee heren kiezen, en ook niet voor het natuurlijke en het tegennatuurlijke, zoals goed en kwaad ook niet samengaan. Kies heden wie gij dienen wilt!

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

En vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com