DutchVideo 2023

JHWH is een God van nieuwe kansen!

Wie heeft er geen overtredingen gemaakt? Ook Paulus voorbeeld maakt duidelijk dat God liefde is en iemand zelfs in Zijn dienst kan gebruiken, ongeacht hoe slecht en vijandig ze voorheen waren.

Gepubliceerd op 13 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u Profeet Benjamin Cousijnsen in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Vernamach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren voor deze openbarende, bevestigende, profetische boodschap Gods.

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
En Mattheüs 8, vers 21 en 22 Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot Hem: Here, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.
En Mattheüs 25, vers 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.

Voorwaar, ik hoorde u laatst spreken over Paulus tegen uw vrouw.
Weet u, satan wijst altijd naar het verleden! Er is een boodschap die de kwaadsprekers en roddelaars beslist ook zouden moeten aanhoren, met de titel, ‘Paulus verleden werd hem vergeven’. En, hoe denkt u erover?

Johannes 8, vers 4 en 5 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?
En vers 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
En vers 11 vanaf:  En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. “Wat men ook zegt over u,” ga heen, zondig van nu af niet meer!
En Lucas 7, vers 47 en 48 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.

Voorwaar, iemand die in het verleden gezondigd heeft en dat beleden heeft, is vergeven.
Wie heeft er geen overtredingen gemaakt? Voorwaar,

1 Timoteüs 1, vers 12 tot en met 16 Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.

Voorwaar, iemand die terugkomt op de beleden zonden van een ander en daarover roddelt en lastert, zit zelf in zonde terwijl aan de ander genade en vergiffenis is geschonken.
Ook Paulus voorbeeld maakt duidelijk dat God liefde is en iemand zelfs in Zijn dienst kan gebruiken, ongeacht hoe slecht en vijandig men voorheen was. Men vergeet dat God mensen compleet kan veranderen en hen kan toerusten voor Zijn werk tot Zijn glorie en eer.

1 Johannes 1, vers 9 en 10 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
En Efeziërs 2, vers 4 tot en met 9 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God niet uit werken, opdat niemand roeme.
En vers 3 Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns.

Voorwaar, overdenk deze boodschap en deel het dat juist degenen die kwaadspreken onder andere over hun broeders of zusters zich moeten bekeren!
Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa:

Mattheüs 5, vers 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
En vers 10 tot en met 12 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

Tot slot, als satan u wijst op het verleden wijs hem maar goed terecht op het heden. Amen!

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Vergeet niet dat de Heer juist kwam om de zondaars te redden. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com