DutchVideo 2012

Jezus zegt, Oordeel niet! (Evangelie)

God wil dat u niet oordeelt, maar dat u uw naaste anders gaat bekijken.

Gepubliceerd op 13 apr 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

roddelen en kwaadspreken - de tong

Volledige weergave:

Shalom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Vandaag wil ik een visioen van de Here met u delen, die ik kreeg op 14 april 2012.

Weet u, de Here, die liet mij zien: een pastoor in de kerk, die probeerde een zuster van zijn eigen gemeente te versieren, terwijl hij getrouwd was.

Ook liet de Here mij een groepje zusters zien, die na de kerkdienst naar achteren gingen om koffie te gaan drinken. En ook de mensen van de kerk gingen daar zitten, om koffie te drinken om een babbeltje te houden, voordat ze naar huis gingen. En weet u, dit groepje zusters zat te roddelen over die ene zuster. Want namelijk die ene zuster, op wie ze het voorzien hadden, die was er namelijk niet, want ze was ziek. Maar dat wisten ze niet, maar dat doet er ook niet toe. Of ze nu ziek is, of niet ziek, het is namelijk niet aan u! En weet u, ze zaten te roddelen van, “Van mij mag ze wegblijven!” en ze zeiden allerlei lelijke dingen over haar. En weet u, ze zeiden zelfs, “Raar mens, ze mag wegblijven, ik mag haar niet”, en ze zaten allerlei dingen op te graven over haar, wat niet goed zou zijn, of wat ze moet veranderen. En weet u, de Here liet mij dat zien.

Ze zaten maar te roddelen over die zuster…

De Here liet mij namelijk ook zien, wie die zuster was! Want het was een donkere vrouw, een donkere zuster, die namelijk echt ziek was, want ze droeg ook een pruik. Ze was donker, een donkere huidskleur had ze. Ik denk zelf: Surinaams misschien? Maar ze had kanker, dat zei de Heer, ze had kanker.

Deze vrouw, Benjamin, heeft heel erg veel meegemaakt, en ze wordt nog steeds veracht om haar verleden, sprak de Heer, en ook om haar uiterlijk. En ook in de kerk discrimineren ze haar! Maar weet je, ze staat dichter bij God dan je zou kunnen bedenken.

Ik wil dat u niet oordeelt, maar dat u uw naaste anders gaat bekijken! zei de Here.

Noch de zonden zijn belangrijk, maar haar liefde, die ze voor Mij heeft!

Ooit brachten farizeeërs een vrouw bij Mij, die haar man had bedrogen, zei de Here. En wie van u heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die mag namelijk de eerste steen gooien, zei de Here.

Iedereen moet toegeven, dat zij zelf ook nog steeds fouten hebben. Ik zeg u, wie u ook bent, Ik veroordeel u niet. Maar, wie zonder zonden is, werpt de eerste steen. Maar u kunt die steen niet werpen, want we hebben allemaal iets verkeerds gedaan. En Ik, Ik veroordeel u niet. Waarom niet?

Omdat Ik u zeg: Ga heen, en zondig niet meer.

God ziet alles; Hij leest uw hart en kent uw geheimen.

Ik zeg u, Ik kom zeer spoedig, maak u klaar!

Sommigen, die zeuren bij het bidden, en maar zeuren en maar zeuren.

Ze denken ook nog met schreeuwen, en zelfs met hetzelfde te zeggen, dat God hun dan beter gaat horen, alsof God doof is!

Natuurlijk kan iedereen steeds hetzelfde zeggen tegen God, als het echt belangrijk is. Maar het gaat erom, dat u uw woorden tot Mij richt, zegt de Here, en niet tot een tovenaar, die allerlei zaakjes wel even zal opknappen voor u. Maar bid tot Mij in uw eigen woorden vanuit de diepte van uw hart. En zie niet naar anderen, maar zie op Mij. Oordeel toch niet, zodat u niet veroordeeld wordt door Mij! zegt de Here. En laat Mij zien in uw leven, Efeziërs 3, vers 17, sprak de Here.

Weet u, als u die pastoor bent, die nu luistert, zeg ik u: Bekeer u voordat het te laat is!

Want Jezus zegt, Ik zie uw hart en lees uw gedachten.

En betreffende de zusters: Oordeel niet, maar bid voor uw naaste, en wees een voorbeeld naar Mijn hart!

Benjamin, deze donkere zuster, die kanker heeft, weet je hoe ze heet?

Ze heet Mona, zo heet ze. Ik zal haar totaal gezond maken. Ze zal gezond worden; in de nacht zal Ik haar bezoeken, en ze zal helemaal gezond zijn. Ik kijk niet naar het verleden, zei de Here, maar naar het heden! Dat moet u ook doen.

Benjamin, iemand, die ziek is of een zondaar is, voor hun ben Ik juist gekomen, om vrij te maken!

Op het kruis van Golgotha heb Ik alles gedragen, en ook uw zonden. Kom tot Mij en reinig u! Kom tot Mij! En als u Mijn geboden bewaart, zal u behouden worden, echt waar. Waarom?

Omdat Ik u liefheb, Ik heb u lief, zegt de Here, en Ik wil niet dat u verloren gaat. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Bid zoals Mattheüs 6. Hebt u geen Bijbel, koop dan een Bijbel, want Ik maak u nieuw! zegt de Here. Ik maak u waarlijk nieuw. En onderzoek het, en Ik zal u vrucht geven. Mijn Woorden zijn voeding, voeding voor uw geest, ziel en lichaam. Ik heb u waarlijk lief, Ik kijk naar uw hart.

Benjamin, er zijn heel veel kinderen Gods, die hun oude vruchten weer op moeten pakken, zodat ik hen weer kan gebruiken, net zoals in het verleden.

Geef dit ook door, Benjamin. Eén ding wil ik u nog zeggen, zei de Here: Mattheüs 12, vers 31.

Wandel in het licht, wees een voorbeeld.

Houd uw geest, ziel en lichaam schoon, zodat Ik mij kan verblijden in uw lichaam! Want uw lichaam moet een tempel zijn van de Heilige Geest. Laat het een tempel zijn van de Heilige Geest, waar Mijn Geest welkom is, zodat Ik door u heen kan werken.

Is uw tempel waarlijk een tempel, zoals u Mij welkom heet? Zo zal Ik mij verblijden, omdat licht en donker niet samengaat. En in Gods Koninkrijk is alles zoals het moet zijn; laat het ook zo zijn bij u.

Maak u klaar; het zal echt niet lang meer duren, en Ik zal bij u zijn.

Daarom zeg Ik u, haast u, haast u!

Dit visioen deelde de Here met mij. De Bijbelteksten, die ik u doorgaf tijdens het voorlezen, wat de Here mij doorgaf, wil ik nogmaals voorlezen vanuit Gods Woord…

Efeziërs 3, vers 17  Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.

En dat kan alleen als uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest.

Daarom is het belangrijk dat u uw lichaam onderhoudt, zoals de Here het wil.

Het volgende, wat ik u wil voorlezen, is Mattheüs 6  Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

En wat het bidden betreft:

En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

En de Here gaf de laatste tekst ook door, en daar staat geschreven, in Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

Weet u wat zo geweldig is?

Onze Vader, die houdt van ons, wat we ook gedaan hebben. Het is niet altijd makkelijk in het leven, maar toch, we mogen zien op Jezus Christus. Hij wil in ons wonen, en Hij wil hebben, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. We mogen Hem welkom heten. Ja, welkom mogen we Hem heten!

En weet u wat ook zo geweldig is?

Die vrouw, Mona, over wie de Here sprak, die zal in de nacht genezen zijn. Ze heeft kanker, ze is ernstig ziek en ze voelt zich slap. De Here heeft dit allemaal met mij gedeeld. Misschien kijkt Mona nu wel, en wie weet, zal ze denken van, ‘Hé, dat is apart. Nu hoor ik over mij praten’. En inderdaad, voor God is niets onmogelijk! Hij is altijd nog Dezelfde geweest.

De wonderen, die Hij toen deed, die doet Hij nu nog steeds, ook al ziet u Hem niet.

Maar Hij werkt ook door mensen heen. Jezus Christus is heden Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Ik zeg u, Hij is niet veranderd, Hij leeft. Hij is dood geweest, maar Hij leeft, Hij is opgestaan! Na drie dagen stond Hij op, en vele kinderen Gods, ook de discipelen van Jezus, konden getuigen dat Hij nog vele, vele malen verschenen is.

En ook daarna door de jaren heen, heeft Hij grote wonderen gedaan. Hij heeft vele wonderen gedaan, en de wonderen en tekenen, die Hij toen deed – ik zeg u nogmaals – die doet Hij nog steeds.

Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com