DutchVideo 2012

Jezus zegt: Bid tot de Vader in Mijn Naam!

10-08-2012  DE BODE ENGEL GODS WORDT GEZONDEN DOOR JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, MET DEZE BELANGRIJKE BOODSCHAP. DE HERE JEZUS BENADRUKT BIJBELSE GESCHRIFTEN OM DUIDELIJK TE MAKEN, HOE TE BIDDEN.

Published on Aug 10, 2012 by eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

bidden

Volledige weergave:

Hallo! Op 10 augustus 2012, in de loop van de avond, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, ik groet u in Jezus Christus’ naam! Mijn naam is Rebecca. En Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, heeft mij gezonden met deze boodschap voor u.

Johannes 14, vers 13 en 14  En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Dit sprak uw liefhebbende Vader!

Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Johannes 15, vers 16 en 17  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Johannes 16, vers 23 en 24  En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.

Johannes 16, vers 26  Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal.

Lukas 18, vers 1  Hij sprak een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

3 Johannes 1, vers 2  Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.

Mattheüs 7, vers 7  Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 6, vers 8  Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Zei Jezus ook niet in Mattheüs 10, vers 8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit? Om niet hebt gij het ontvangen; gééf het om niet!

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Mattheüs 10, vers 31  Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Johannes 20, vers 21  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Tot zover, Benjamin.

U daar, die luistert, sta in de kracht van Jezus Christus!

Zei Hij niet heel vaak: Bid in Mijn Naam? Als gij gelooft, zult u het ontvangen in Jezus Christus’ naam, Yeshua HaMashiach. Amen!

Ik ga nu weer en vraag u om deze woorden Gods te overdenken, zodat de Heilige Geest Gods dit zaad in uw geest kan leggen en tot u kan spreken. Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com