DutchVideo 2020

Jezus wil ons denken veranderen

Hij, Jahweh Rophe, wil geheel uw denken veranderen. Hij wil dat u in uw ziel en verstand en lichaam en wandel geneest van ongeloof en van littekens, maar vraagt wel uw medewerking. Uw relatie met Yeshua HaMashiach, en uw tijd voor Hem, zorgt voor wonderen!

Gepubliceerd op 22 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 juni 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd vaak met vleselijke ogen en denken waargenomen door de Farizeeën en Schriftgeleerden, onder anderen.
Velen fluisterden: “Hoe durft Hij dat nu te doen, wat Hij zegt? En wat erg is, Hij gaat met mensen om, die slecht zijn en in zonde leven, terwijl Hij de Zoon van God is! En Hij genas iemands hand, onder andere, op de Sabbat!”

Markus 1, vers 2 tot en met 6  Gelijk geschreven staat bij de Profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing.
En vers 14 en 15  En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Voorwaar, ook nu, in dit tijdsdenken in de wereld, haakten sommigen af vanwege ongeloof,
doordat ze teleurgesteld waren in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en niet geestelijk en goed konden denken. Ook vanwege het ongeloof onder de mensen kon Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bijvoorbeeld niets doen in Zijn geboorteplaats, en zagen ze Hem alleen als de zoon van de timmerman. Hoe ziet u Hem in uw leven? Denk daar eens over na.

Lukas 11, vers 9 tot en met 13  En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem “of haar” zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is juist bewogen over de verloren zielen!
Voorwaar, Hij, Jahweh Rophe, wil geheel uw denken veranderen. Hij wil dat u in uw ziel en verstand en lichaam en wandel geneest van ongeloof en van littekens, maar vraagt wel uw medewerking! Hij wil u doorstromen met Zijn aanwezigheid en onvoorwaardelijke liefde. Hij denkt geestelijk, en is gekomen juist voor het verlorene!

Jesaja 59, vers 1 tot en met 3  Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht.

Voorwaar, uw relatie met Hem zorgt voor wonderen, en uw tijd voor Hem!

Romeinen 8, vers 25 tot en met 28  Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com