DutchVideo 2020

Jezus kent je hart en verdriet en eenzaamheid en pijn

Boodschap Gods om u te bemoedigen en aan te sporen: Kind van de Allerhoogste, kom nu nederig, vol ontzag en eerbiedigheid, in gebed voor Zijn kadosh, heilige aangezicht, en stel je open voor de Heilige Geest. Wees sterk en klaag niet; Hij weet wat je nodig hebt!

Gepubliceerd op 22 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 22 mei 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, kom nu nederig, vol ontzag en eerbiedigheid, in gebed voor Zijn kadosh, heilige aangezicht, en stel u open voor de Heilige Geest.
Voorwaar, kind van de Allerhoogste! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent uw hart en verdriet en eenzaamheid en pijn. Voorwaar, buig u neder in gebed voor Zijn heilige tempel.

Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here!
En vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Psalm 22, vers 25  Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem “of voor haar” verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij “of zij” tot Hem riep.
En Psalm 25, vers 6 tot en met 8  Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
En vers 10  Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.

Voorwaar, wees sterk en klaag niet; Hij weet wat u nodig hebt.
Verheug u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u wil troosten en sterken en bemoedigen!

Spreuken 29, vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn “of haar” recht.
Spreuken 24, vers 10  Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.
Spreuken 18, vers 14 en 15  De geestkracht van de mens houdt hem “of haar” staande in zijn “of haar” lijden, maar een neerslachtige geest, wie zal die opbeuren? Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis.
Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, “maar ook zij”, die op de Here vertrouwt.
En Spreuken 15, vers 3 en 4  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.

Voorwaar, onderzoek u en wees open in uw gebed, en eerlijk en trouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Strek uw armen naar Hem uit en vertrouw op Hem. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com