DutchVideo 2019

Jezus is gekomen om ons te redden

God gaf Zijn allergrootste, kostbaarste geschenk aan u en de wereld. Kom, ga in gebed, en nodig Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uit om in uw hart te komen en u te helpen op Zijn weg. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 december 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waarachtige Naam van Abba, Vader, en opgestane Here der heren, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, u hoort het goed!
Hoe groot uw zonden ook waren, en overtredingen onder andere, God is liefde en heeft u onvoorwaardelijk lief. En Hij geeft echt om u, meer dan welke mens op de Aarde!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

God gaf Zijn allergrootste, kostbaarste geschenk aan u en de wereld:
Zijn waardevolste en eniggeboren, liefhebbende, enige Zoon, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 15  opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, 

Mattheüs 11, vers 28 en 29  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.
Kom tot Hem, en wees nederig van hart. En aanbid Hem alleen, uw Vredevorst en Almachtige God, die u genade gaf, niet door uw rechtvaardige daden, maar door Zijn kostbare Bloed, vol van Zijn liefde en genade en overgave, die u vrijpleit met Zijn Bloed, en uw tranen wil drogen.

Openbaring 21, vers 4  En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Kies heden voor wie Zijn leven gaf aan het kruis, om u te redden! 

Johannes 8, vers 2 tot en met 11  En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!
Vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft.
En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
Johannes 10, vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Kom, ga in gebed,
en nodig Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uit om in uw hart te komen en u te helpen op Zijn weg. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com