DutchVideo 2014

Jezus Christus uit Nazareth is Dezelfde, toen en nu

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, WIE GENAS DE MELAATSE? WIE GENAS DE VERLAMDE? WELKE PROFEET DEED DIT OOIT? EEN PROFEET HEEFT NOOIT HETGENE GEDAAN, WAT HIJ, YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, DEED!

Gepubliceerd op 4 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Jesus Christ is the Same, yesterday today forever

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 juli 2014 bracht een engel van de almachtige God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, heilig is Hij, de Zoon van God. Hij leeft! Kadosh, heilig is uw enige Rabboeni, El Elohím, Adonai.

Voorwaar, wie genas de melaatse?

Markus 1, vers 41 en 42  En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein.

Voorwaar, welke Profeet deed dit ooit? 

Markus 3, vers 1 tot en met 6  En Hij ging wederom een synagoge binnen en daar was een mens met een verschrompelde hand; en zij letten op Hem, of Hij hem op de sabbat genezen zou, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zeide tot de mens met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan. En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. En de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen.

Voorwaar, 

Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

Voorwaar, zou een Profeet dit alles kunnen doen?

Nee! Daar is de Zoon van God voor nodig. Isa is geen Profeet. Een Profeet heeft nooit hetgene gedaan, wat Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, deed.

Markus 3, vers 10 en 11  Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God.

Voorwaar, open uw ogen en hoor!

Want de onreine geesten schreeuwden het uit, en zelfs die geesten schreeuwden echt niet: “Isa is een Profeet!” of wat dan ook, maar riepen: “Gij zijt de Zoon van God!” Voorwaar,

Markus 5, vers 22 en 23  En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jaïrus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven.

En vers 35 en 36  Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen: Uw dochter is gestorven; waarom valt gij de Meester nog lastig? Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.

En vers 41 tot en met 43  En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar. En zij ontzetten zich terstond bovenmate. En Hij gebood hun nadrukkelijk, dat niemand dit te weten zou komen en zeide, dat men haar te eten zou geven.

Voorwaar, en zelfs vele doden bracht Hij terug.

Ook dit kon geen enkele Profeet! Voorwaar, nimmer deed iemand zulke grote wonderen als Hij. En niemand gaf zijn eigen leven en droeg uw zonden aan het kruis van Golgotha, om uw relatie te herstellen met God! Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, leeft! 

Johannes 14, vers 6 en 7  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.

En vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, stierf aan het kruis voor u!

En na drie dagen stond hij op van de dood. Vele keren verscheen Hij na Zijn dood.

Johannes 20, vers 11 tot en met 17  En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.

Luister naar de boodschappen van profeet Benjamin Cousijnsen, en leer de volle waarheid te verstaan!

2 Korinthiërs 13, vers 13  De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com