DutchVideo 2014

Jezus Christus spreekt tot u in gelijkenis!

JEZUS CHRISTUS SPREEKT TOT U IN GELIJKENIS: HET VOORVAL VAN BATYA EN CHANOCH!

Gepubliceerd op 10 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Revelation 21, verse 4

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 juni 2014 bracht de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus zelf, woord voor woord Zijn boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Voorwaar, Mijn kind, Ik ben de Almachtige, uw Rabboeni. Ik ben heilig, kadosh! Ik ben wie Ik ben, Ik ben Jahweh, uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

Markus 9, vers 11 en 12  En zij vroegen Hem en zeiden: Waarom zeggen de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Hij zeide tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles; maar hoe staat er dan geschreven van de Zoon des mensen, dat Hij veel moet lijden, en dat Hij veracht zal worden?

Voorwaar, luister, zei Ik u niet:

Mattheüs 19, vers 5 en 6  En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Voorwaar, Ik vertel en spreek tot u in gelijkenis…

Batya was een mooi meisje, dat zaterdags met Chanoch naar de kerk ging. Chanoch vond haar erg leuk, maar Batya had thuis vaak strijd en problemen. Dit kwam doordat ze Chanoch wel leuk vond, maar een echt gevoel van eenheid en blijheid had ze niet. Tja, de kerk zei ook: “Jullie moeten trouwen, wacht niet te lang”. Batya was zeer geliefd door haar schoonheid, en ging altijd trouw naar de kerk. Voorwaar,

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Thuis smeet ze soms met borden, of riep vernederende woorden.

Ook had ze haar natuurlijke omgang reeds opgegeven, en werd ze meer naar vrouwen getrokken. Alleen God wist dit. En zaterdags zat ze God te loven en te prijzen met dans en gezang! Voorwaar,

Romeinen 1, vers 22  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

Voorwaar, Batya was overgenomen en verwondde Chanoch zo vaak diep in zijn ziel.

En ze schreeuwde en krijste en siste als een slang; haar woorden hadden kracht en macht! Ook had ze inmiddels een vriendin in het verborgene.

Voorwaar, op een dag liep Chanoch weg.

Mattheüs 19, vers 9  Daar staat geschreven: Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt, “evenals de vrouw de man”, om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.

Voorwaar, juist Chanoch werd veroordeeld, deze godvrezende man, omdat hij zijn vrouw had verlaten, vanwege zowel uiterlijke als innerlijke verwondingen, die hem aangedaan waren!

Voorwaar, de kerk liet hem in de steek, en al zijn broeders en zusters, juist toen hij ze juist het hardst nodig had. Chanoch heeft Mij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, nooit losgelaten. En in de hemel zal Ik zijn tranen drogen.

Openbaring 21, vers 5 en 6  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

En Ik zal hem een kroon opzetten en een ring aandoen.

En al die kerkleiders zullen zeggen: “Waarom hij, die gescheiden is?”

Voorwaar,

Mattheüs 18, vers 14  Zó bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat.

Voorwaar, kerkleiders, gij zijt geen rechter of God, om tot een oordeel te komen!

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 4  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?

Voorwaar, gij zijt opgemerkt en Ik zorg voor u.

Ik heb u lief, wat men ook denkt en oordeelt. Voorwaar, zei Ik niet:

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 4, vers 15 tot en met 17  De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man.

En vers 28 tot en met 30  De vrouw dan liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen: Komt mede en ziet een mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem.

Voorwaar, velen kwamen via haar tot Mij, en ze bekeerden zich, evenals deze Samaritaanse vrouw.

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben! Ik laat Mijn liefde en zegen met u allen zijn, allen!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en verdween.

SHALOM! God zegen u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com