DutchVideo 2018

Jezus Christus koos ervoor om uw overtredingen te dragen aan het kruis op Golgotha

Hoewel Ik, Yeshua, u had kunnen aanklagen, vanwege al uw overtredingen, was de plaag op Mij, en gaf Ik Mij als schuldoffer, en heb geleden zoals nooit, ooit iemand heeft geleden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 augustus 2018 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Goede Herder,
Kijk niet naar omstandigheden. Ik ben de Here; dat is Mijn Naam! Voorwaar,

Jesaja 43, vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.
Jesaja 42, vers 9  Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen.
En Jesaja 49, vers 15 en 16  Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Voorwaar, Ik kende uw lijden en omstandigheden.
Maar werd Ik niet doorboord en verbrijzeld en veracht en bespot en verdrukt en mishandeld, vanwege uw overtredingen? Voorwaar, Ik werd ter slachting geleid als een mak schaap, en deed Mijn mond niet open. Hoewel Ik u had kunnen aanklagen, vanwege al uw overtredingen, was de plaag op Mij, en gaf Ik Mij als schuldoffer, en heb geleden zoals nooit, ooit iemand heeft geleden!

Voorwaar, de mens is verdorven, vol van geweldenarij en liefdeloosheid en onzuiverheden, onder andere.
Voorwaar, als Ik niet gekozen had om uw overtredingen te dragen aan het kruis van Golgotha, was het einde van al wat leeft in werking getreden, ook vanwege dat de overleggingen van de harten boos waren. Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, had de mens kunnen uitroeien, maar Ik gaf u genade!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u!
Bekeert u en laat u niet overmeesteren, zoals Hij dat ook niet deed. Hoewel Hij leed om uwentwil, toonde Hij onvoorwaardelijke liefde en genade! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Hij is geen God van kwaad met kwaad vergelden, maar een God, die de mens vergeving wil schenken.
In sommige gevallen is er geen vergiffenis en genade. Toch zou men dan God niet moeten verlaten, maar in gebed moeten gaan en uitzien naar Zijn heil.
Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com