DutchVideo 2017

Je laatste dag, je laatste kans!

Het leven is geen lift, maar een ladder; je moet alle treden nemen om bovenaan te komen. Als u een Bijbel heeft, lees dan mee. Lukas 5: 17-26  (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

this-is-your-last-chance

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 23 mei 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, en Hij wil het allerbeste voor u, die luistert!

Hoeveel kansen heeft u wel niet gehad van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus?
Zegt: “Je laatste dag, je laatste kans!” Voorwaar, mijn naam is Jireach en ben een bode engel Gods. Als u een Bijbel heeft, lees dan mee.

Lukas 5, vers 17 tot en met 26  En het geschiedde op een dier dagen, terwijl Hij bezig was te leren, dat er ook Farizeeën en wetgeleerden zaten, die gekomen waren uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen. En zie, daar kwamen enige mannen met een verlamde op een bed, en zij trachtten hem binnen te dragen en hem vóór Hem te leggen. En toen zij geen gelegenheid vonden om hem binnen te dragen, vanwege de schare, gingen zij het dak op en lieten hem met zijn bed door de tegels in het midden neder, vlak vóór Jezus. En hun geloof ziende, zeide Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overleggen en zeiden: Wie is deze, die zulke godslasterlijke dingen zegt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Doch Jezus doorzag hun overleggingen en antwoordde en zeide tot hen: Wat overlegt gij in uw harten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, nam hetgeen, waar hij op gelegen had, mede en ging naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting beving allen en zij verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.

Ik herhaal: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.
Prijs de Heer! Halleluja!

Voorwaar, steek uw hand eens op, als u een televisie heeft.
De meesten hebben een TV. En als u dan aan het kijken bent, dan bemerkt u vooral op de commerciële zenders, dat een film of een programma, een quiz, enzovoorts, telkens voor de zoveelste keer wordt onderbroken door een reclamespotje. En als het aan sommigen ligt, zou men het spotje eruit gooien, weg ermee! Vervelend, met al die onderbrekingen, maar het heeft met geldzaken te maken. En dan ziet u een reclamespotje voorbijkomen met die sluwe, snelle, flitsende beelden en woorden; ze vliegen het beeldscherm over! U ziet een zuinige auto rijden, met het merk van de auto… Tandpasta, witmakend en nog stralender makend voor uw gebit… Sluit uw energierekening af bij ‘puntje puntje puntje’, en u krijgt er gratis een Tablet bij!… al verrekenen ze dit toch wel, enzovoorts, enzovoorts. Sommigen vallen ervan bij in slaap. Zelfs op de computer wordt men soms onderbroken. Als voorbeeld, er komt de volgende tekst in beeld: ‘U hebt nog één dag om te beslissen, uw allerlaatste kans!’ “U grijpt ernaast, als u niet reageert”, zeggen ze.

Voorwaar, luister, het leven is geen lift, maar een ladder.
Je moet alle treden nemen, om bovenaan te komen! Zegt: “Amen!” Maar als men de kracht mist, om het doel te bereiken, wat dan? Oei, oei! Dan staat Hij klaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabboeni, de Here der heren, om u in liefde een lift te geven. Maar Hij verwacht dat uzelf alle treden neemt en het gelooft hebt, het vertrouwen in Hem! Het opklimmen kost inspanning. U weet dat alles niet vanzelf gaat; dat weet u heel goed. Soms eist het inspanning, en dat is goed.

Ook de vaders en moeders willen hun kinderen meegeven, dat ze goed hun best moeten doen, bijvoorbeeld op school.
Daar in Lukas leest u, dat enige mannen aan Hem dachten, en de verlamde hielpen door hem voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te leggen. Is dit niet geweldig, dat je ware vrienden opstaan en je gaan helpen, als jij hulp nodig hebt, of gekluisterd bent aan je bed? Dan is de roep naar echte vrienden heel belangrijk, die je bij de Heer willen brengen, zowel met een helpende hand als met gebed. Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, de verlamde kon genezen met Zijn macht, dan kan Hij zeker ook uw probleem oplossen! Zegt: “Amen!” Maar Hij zoekt wel geloof in uw hart.

Wie gelooft, dat haar of zijn zonden vergeven zijn?
Zou Hij dan niet in staat zijn om u te genezen op dit moment, of om uw probleem op te lossen? Zou Hij niet uw hand kunnen grijpen? Wederom, wie gelooft? Zou die gebondenheid, dat matras, de verlamde en zijn vrienden kunnen tegenhouden? Wat houdt uw geloof tegen? Waar houdt het op?

Lukas 5, vers 19 en 20 – Daar staat duidelijk dat Yeshua hun geloof zag en hun zonden kon vergeven.
De eerste tree van de trap was geloof. Geloof kan ook een worsteling zijn. En soms kan het ook een andere reden hebben, waarom men niet is genezen. Het kan een worsteling zijn, en hij of zij roept: “Waarom, Heer? Waarom? Wat is Uw bedoeling, Here?” Voorwaar, er kan inderdaad een bedoeling zijn. Maar oordeel ook niet over het kleine geloof van een ander. Maar laat uzelf dan als levende stenen gebruiken, en een vriend, een steun zijn voor die persoon! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, deed vele wonderen, en ook nu! Maar geloof.

Zo niet, lees Handelingen 19, vers 11 voor uzelf.

Laat dit uw kans zijn.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com