DutchVideo 2014

“Ja, Ja! Welke straf zal ons nou treffen?”

ZEI PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN U NIET: 2014 ZAL MEN ZICH GOED HERINNEREN? OOK SPRAK YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, IN 2014: NEDERLAND LOOPT NOG STEEDS OP KLOMPEN, ZE LIJKEN WEL DOOF!

Gepubliceerd op 23 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

still walking on clogs - Netherlands

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 juli 2014 werd door een engel Gods, een bode engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap gebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, zei Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde eindtijdprofeet, niet: 2014 zal men zich goed herinneren?

Ook werd Nederland gewaarschuwd in 2012 en 2013.

En velen zeiden, “Ja, ja! Welke straf zal ons nou treffen?” “Geniet van het leven, want je bent er maar even!” zei men, “Laten we feesten!” Welaan,

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 29  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt. Wanneer nu de HERE, uw God, u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal.

Voorwaar, Gods Profeet vroeg om uitstel, zodat men zich nog bekeert!

In 2014 sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot Profeet Benjamin Cousijnsen: Nederland loopt nog steeds op klompen. Voorwaar, ze lijken doof!

Leviticus 26, vers 14 tot en met 15  Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt…

En vers 18 tot en met 21  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden.

Voorwaar, een Profeet Gods is niet altijd geliefd.

Al zegt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Dit is ook uw Profeet! En wie hem afwijst, heeft Mij, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, ook afgewezen.

Voorwaar, Taiwan en Indonesië, Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten en Mexico, en nog vele landen, staat nog heel veel te wachten!

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Sicheam. Bekeer u!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zegen u en spreek deze hemelse groet uit: Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com