DutchVideo 2021

Ja, Hij komt spoedig!

Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën.

Gepubliceerd op 9 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Er wordt over de kinderen Gods gesproken onder de engelen in de Hemel.
Alle namen die zijn ons bekend wie door de genade van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, als zijn zonen en dochters, de kadosh, heilige door de poorten mogen ingaan in Gods Koninkrijk, de Hemel.

Openbaring 21, vers 23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.
En Openbaring 22, vers 4 en 5 En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Voorwaar, alles wordt klaar gemaakt voor u, de Rapture.

Openbaring 21, vers 4 En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn. Tot zover.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen. Tot zover.

En Openbaring 21, vers 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem “of haar” een God zijn en hij “of zij” zal Mij een zoon “of dochter” zijn.

En Openbaring 17, vers 8 en 9 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.

En Genesis 28, vers 16 en 17 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Here is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels.

Voorwaar,

Hebreeën 12, vers 12 Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën.
En vers 28 en 29 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.
En Sirach 11, vers 11 Er zijn er die werken, zwoegen, rennen, maar des te meer schieten ze tekort.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘De ware reden achter wereldwijde totale controlebeleid!’

1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ja, Hij komt spoedig!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com