DutchVideo 2023

Ja de HERE is bij u, heb daarom geloofsvertrouwen zoals david!

David sprak tot de Here de woorden van dit lied ten dage, dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. En hoe zit het met u? Wie is Hij in uw ogen, en hoe groot is uw geloofsvertrouwen in Hem, als er valstrikken en haat, onder andere, u hebben omgeven?

Gepubliceerd op 7 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 06 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die gebracht werd door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

2 Samuël 22, vers 1 tot en met 10 David sprak tot de Here de woorden van dit lied ten dage, dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. Hij zeide: O, Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost. Geloofd zij de Here, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost. Voorwaar, baren des doods hadden mij omvangen en stromen van verderf hadden mij overvallen, banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. Toen dreunde en beefde de aarde, de grondvesten van de hemel sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontbrand was. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn mond, kolen raakten erdoor in brand. Hij neigde de hemel en daalde neder, donkerheid was onder zijn voeten.

Voorwaar, en hoe zit het met u?
Wie is Hij in uw ogen, en hoe groot is uw geloofsvertrouwen in Hem, als er valstrikken en haat, onder andere, u hebben omgeven?

Voorwaar, ren nu niet meteen weg!

2 Samuël 22, vers 29 tot en met 37 Want Gij, o Here, zijt mijn lamp, en de Here doet mijn duisternis opklaren. Met U immers loop ik op een legerbende in, met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mijn sterke veste is en mijn weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, door mij te verhoren hebt Gij mij groot gemaakt. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.

Voorwaar, als David niet op God vertrouwd had, dan had hij daar op de grond gelegen in de plaats van Goliath met zijn grote mond en lengte, maar geestelijk stelde zijn geloofsvertouwen in God David in staat om die gevreesde lelijke, duivelse reus te verslaan!
David werd uitgelachen en bespot, maar daar trok hij zich niets van aan, want hij wist wie hij was in God!

Efeziërs 6, vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En 2 Samuël 22, vers 46 en 47 Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun burchten. De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils.
En vers 49 tot en met 51 En mij van mijn vijanden heeft bevrijd. Gij hebt mij verhoogd boven hen die tegen mij opstonden, Gij hebt mij gered van de geweldenaar. Daarom loof ik U, o Here, onder de volken en wil ik uw naam psalmzingen. Hij schenkt zijn koning grote uitreddingen, en betoont trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht voor altijd.

En Psalm 16, vers 7 en 8 Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
En Psalm 20, vers 2 en 3 De Here antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion.
En vers 5 tot en met 7 Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de Here vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.
En Psalm 21, vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets.
En Psalm 22, vers 5 en 6 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.
En Psalm 23, vers 4 tot en met 6 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
En Psalm 27, vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan een warrior, en meer dan een overwinnaar! Amen!
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Laat u toch door de HEER bemoedigen en zegenen via deze boodschap!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ja, de HERE is bij u!
Heb geloofsvertrouwen in Hem! Alles komt goed, vertrouw Hem maar, want Hij houdt van u!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com