DutchVideo 2014

Israëlisch leger, Hoor: Hij waakt over uw paden en beschermt u!

HIJ WAAKT OVER DE PADEN VAN HET RECHT EN BESCHERMT DE WEG VAN ZIJN GUNSTGENOTEN! VOORWAAR, ISRAËLISCHE SOLDAAT: IS EEN LEVEN NIET VEEL MEER WAARD DAN AL DIE RANGEN EN STREPEN EN ONDERSCHEIDINGEN?

Gepubliceerd op 12 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Iraeli soldier funeral

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! In tegenwoordigheid van een engel des Heren, een bode engel Gods, schreef Profeet Benjamin Cousijnsen op 12 augustus 2014 woord voor woord het volgende op.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods, en breng u een speciale boodschap.

Ezechiël 3, vers 17 tot en met 21  Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven – en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden; maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten waarschuwen; en gij hebt uw leven gered.

Voorwaar, soldaat, het gaat niet om de rang! 

Prediker 12, vers 14  Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.

Voorwaar, zag hij niet dat die raket afweek, en dat een wind uit het niets de raket niet op u deed neerkomen?

Voorwaar, Israëlische soldaat,

Spreuken 2, vers 8  terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

Voorwaar, is een leven niet veel meer waard dan al die rangen en strepen en onderscheidingen?

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, keek met Zijn ogen naar u. Gij sloop over de grens van Hamas en ging door de modder, en Hij hoorde uw gebed!

Psalm 142, vers 2 tot en met 7  Met luider stem roep ik tot de HERE, met luider stem smeek ik de HERE; ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend. Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent Gij mijn pad. Op de weg die ik ga, verbergen zij mij een strik; schouw ik naar rechts en zie ik uit – niemand ziet naar mij om; is mij de toevlucht ontvallen – niemand vraagt naar mij. Tot U roep ik, HERE; ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik.

Voorwaar, soldaat! 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 7  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad.

Hoe vaak zijt gij niet gered? 

Sirach 36, vers 13 tot en met 19  Breng de stammen van Jakob weer samen en geef hun het gebied van vroeger. Heer, ontferm u over uw volk, naar uw naam genoemd, over Israël, dat u tot uw eerstgeborene hebt gemaakt. Ontferm u over de stad van uw heiligdom, over Jeruzalem, waar uw rustplaats is. Vervul Sion met de lofprijzing van uw glorie en uw tempel met uw luister. Neem het op voor uw eerste schepselen, vervul de profetieën die in uw naam zijn uitgesproken. Beloon wie standvastig op u wachten, laat uw profeten geloofwaardig blijken. Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren, u was uw volk toch altijd welgezind? Dan zullen allen op aarde weten dat u de Heer bent, de eeuwige God.

Voorwaar, soldaat, uw beste vriend gaf alles over aan de vijand: zichzelf! om u en anderen te redden van de dood.

Hij deed dit om de toegang vrij te maken naar de Vader, die meer dan onderscheidingen heeft behaald! Hij is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en wil een goede relatie met de mensen. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, stierf aan het kruis en droeg de zonden der wereld op zich, ja, uw straf!

Johannes 14, vers 1 tot en met 7  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, ontvangt eeuwig leven, en ga uw relatie aan met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Lees uw Bijbel en bid elke dag! Voorwaar, uw hart is zeer belangrijk voor God, want waar uw hart is, daar zal uw ziel zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com