DutchVideo 2019

Israël, velen bidden u Zijn shalom en vrede toe

Moge Zijn kadosh, heilige shalom, vrede, met u zijn, en eeuwigdurende, geliefde stad des Heren. Jeruzalem en heel Israël, u bent gezegend en een heilig, kadosh land, als u doet, wat de Here, de Koning der koningen, tot u gesproken heeft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 29 mei 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wie een oor en een hart en ziel heeft,
die hore wat Hij, uw Rabboeni, de eeuwige Kadosh, Heilige, gezalfde Koning der koningen, Naam boven alle namen en engelen, tot u te zeggen heeft. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Tirsoa, en ben een bode engel Gods.

Welnu, vrees dan de Here, de levende, opgestane Heer Israëls! 

Jozua 24, vers 15 tot en met 18  Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!
Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, de Here te verlaten en andere goden te dienen. Want de Here is onze God. Hij is het, die ons en onze vaderen uit het land Egypte heeft gevoerd, uit het diensthuis, en die voor onze eigen ogen deze grote tekenen gedaan heeft, en ons behoed heeft op heel de weg die wij gingen, en onder alle volken door wier midden wij trokken. De Here dreef alle volken en de Amorieten, de bewoners van dit land, voor ons uit. Ook wij zullen de Here dienen, want Hij is onze God.

Voorwaar, velen bidden u Zijn shalom en vrede toe. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
En Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Voorwaar, en Shalom Jeruzalem!
Moge Zijn kadosh, heilige shalom, vrede, met u zijn, en eeuwigdurende, geliefde stad des Heren! God heeft u zo liefgehad!

Jozua 24, vers 23  Nu dan, doet de vreemde goden weg, die in uw midden zijn, en neigt uw harten tot de Here, de God van Israël.

Voorwaar, zo spreekt JHWH, Ik ben de Here, uw God.
Kadosh, heilig u en aanbid Mij alleen, en wees kadosh, heilig! Oh, kadosh! Had ik niet gesproken, Israël: Wees trouw en wees Mij, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kadosh, heilig? Want Ik alleen ben Kadosh, Heilig! Verontreinig uzelf niet en maak geen scheiding; bekeer u!

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.
En Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren.
Jeruzalem en heel Israël, u bent gezegend en een heilig, kadosh land, als u doet, wat de Here, de Koning der koningen, tot u gesproken heeft!

Numeri 14, vers 18 tot en met 20  De Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk naar de grootheid uwer goedertierenheid, gelijk Gij dit volk vergiffenis geschonken hebt van Egypte af tot hier toe. En de Here zeide: Op uw bede schenk Ik vergeving.

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Niemand komt dus tot God, dan alleen via Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige ware weg. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com