DutchVideo 2012

Israël, Gij zijt meer dan overwinnaar in Christus!

OPENBARING GODS: IN HAMAS IS GEEN ISRAËLIET VEILIG, MEN MISHANDELT DE ISRAËLIETEN, VERNEDERT HEN EN ZE WORDEN ALS BEESTEN VERMOORD! DE HERE IS MET ISRAËL EN BEMOEDIGT HEN VIA ZIJN HEILIGE GESCHRIFTEN!

Published on Nov 21, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Gaza - Israël - Laatste dagen

Volledige weergave:

Hallo! Op 21 november 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Israël! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Vrees niet, Israël! Ik ben een bode engel Gods, Simeo, en ik zeg u, Benjamin is Gods Profeet en brengt u samen met zijn werkers van de laatste dagen, u Israël, de boodschappen Gods over, zo ook de rest van de wereld. Israël, O Israël, hoor de stem van Jahweh! 

Leviticus 26, vers 12  Maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn.

Numeri 13, vers 32  Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte.

Numeri 14, vers 37  Deze mannen, die een kwaad gerucht over het land verspreid hadden, stierven door een plaag voor het aangezicht des HEREN.

In Hamas is geen Israëliet veilig!

Men mishandelt de Israëlieten en vernedert hen, en ze worden als beesten vermoord!

Deuteronomium 6, vers 3 tot 7  Hoor dan, Israël, en onderhoud ze naarstig, opdat het u wèl ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de HERE, de God uwer vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honig. Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn.

Deuteronomium 7, vers 14 en 15  Gezegend zult gij zijn boven alle volken; er zal geen onvruchtbare zijn onder uw mannen of vrouwen, noch onder uw vee… Israël, hoor! Gij zijt meer dan overwinnaar in Christus!…De Here zal alle ziekten van u afwenden. Geen van deze boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen… Hoor, let op!… Maar Hij zal die brengen over allen, die u haten.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wie Israël gedenkt in Zijn gebed, zal de God van Izaäk, Jakob en Abraham gedenken.

Wie Israël zegent, wordt medegezegend!

Johannes 4, vers 25 en 26  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het… Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wie Israël vervloekt, zal zelf vervloekt zijn.

Johannes 5, vers 30  Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft… de God van Izaäk, Jakob en Abraham, de God van al wat leeft.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De hel raakt overvol!

Ik ben de enige Weg en de Waarheid en het Leven, en niemand komt tot de Vader dan door Mij. Alleen door Mij in uw hart toe te laten, kan u behouden worden. Er is geen andere God dan de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Benjamin, ik ga nu. De Here sprak Zelf, Zijn Wederkomst is spoedig! Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com