DutchVideo 2013

Israël! Daar gaat het de antichrist werkelijk om!

VOORWAAR, VELE MACHTEN EN KRACHTEN WILLEN MAAR 1 DING… ISRAËL! DAAR GAAT HET DE ANTICHRIST WERKELIJK OM! DE BODE ENGEL SOMMEERT DE PROFETISCHE VERVULLINGEN, DIE PROFEET BENJAMIN DOORGAF! BID VOOR ISRAËL!

Gepubliceerd op 21 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

het gaat de antichrist om Israël!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 september 2013 bracht de bode engel Gods deze openbarende boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht aan Zijn eenvoudige dienstknecht en ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pedazebu. Hoor aandachtig! Ik ben een bode engel Gods.

Op 3 september 2013 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware en geliefde eindtijdprofeet, u geopenbaard, dat langzamerhand de antichrist veel steun zal krijgen.

Zoals Benjamin u had geopenbaard, voordat men bekende, dat men het zenuwgas had, had Profeet Benjamin u geopenbaard, dat Assad wel sarin had gebruikt, en zelfs hiertoe opdracht had gegeven, ook al loog hij en ontkende Assad dit destijds.

Op 16 september 2013 heeft Benjamin u ook al, voordat het aan het licht kwam, dat Assad in Syrie zijn chemische wapens verplaatst had, geopenbaard dat Syrië zijn chemische wapens in het verborgene verplaatste.

Deze profetie is tevens vervuld en geopenbaard!

De Verenigde Staten en Rusland hebben Syrië een week de tijd gegeven voor Internationaal toezicht, en het overdragen van chemische wapens en het te vernietigen. Maar ondertussen verplaatst Syrië zijn zenuwgas sarin, dat de regering zelf had ingezet!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Veel buurlanden van Syrië, zowel Israël, zijn in het bezit van chemische wapens.

Voorwaar, op 28 augustus 2013 vertelde Profeet Benjamin Cousijnsen u, dat de antichrist Obama zowel Syrië als Israël in zijn hand heeft.

Lees voor: Openbaring 16, vers 14  Hier staat geschreven: Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, vele machten en krachten willen maar één ding: Israël!

Daar gaat het de antichrist werkelijk om! Voorwaar, maar om zijn plan in werking te stellen, zal de antichrist de werken van de duisternis uitzenden, wederom om steun te krijgen, om Syrië een klap toe te brengen! Zijn sluwheid is velen nog niet echt bekend, zelfs niet bij vele Christenen. Daarom zegt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus,

Lees voor: Jesaja 14, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, er is maar één Nooduitgang voor alle ellende!

Lees voor: Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Hier staat geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, kies voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus uit Nazareth!

Dit is uw enige Nooddeur, uw Redding!

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

En vers 19 tot en met 20  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, bekeer u en geef u over aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, ook wel Isa genoemd!

En belijd uw zonden en onderhoud uw wandel met Hem!

Lees voor: Johannes 12, vers 48 tot en met 50  Hier staat geschreven: Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft.

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren!

Satan vindt het geweldig, dat u zich niet overgeeft aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en kapot gemaakt wordt en lijdt in de hel. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft andere plannen met u. Hij heeft u lief en wil u redden, zolang het nog kan. Daarom, kom naar Hem vandaag nog. Er zijn maar twee deuren: hemel en hel.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com