DutchVideo 2019

Islam wereldwijd opgedrongen

Ook op vele scholen wordt de Islam vandaag de dag opgedrongen en wil men, dat men een knieval maakt en een gebed tot Allah richt, waardoor men zich bekeert en onderwerpt aan de Islam! In vele ziekenhuizen en op vele luchthavens en vliegbasissen heeft men zelfs een gebedsruimte voor de Islam. Winkeliers worden vaak gedwongen om hoofddoekjes te dragen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 17 juli 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste en krachtigste Naam ooit, de Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here, JHWH: 

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.
Jesaja 44, vers 2  Zo zegt de Here, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet… tot zover.
Vers 6  Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
En vers 9 en 10  Zij, die beelden vormen, zijn allen ijdelheid: hun dierbare maaksels brengen geen baat, zijzelf zijn er getuigen van, dat zij niets zien en niets weten, zodat zij beschaamd staan. Wie vormt een god en giet een beeld, waarvan hij “of zij” geen baat heeft?

Voorwaar, of men nu een ander aanbidt, of een gegoten beeld aanbidt dat niets ziet of hoort, zó zegt de Here: 

Jesaja 45, vers 5  Ik ben de Here, “JHWH”, en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Tot zover.

Voorwaar, wereldwijd wordt de Islam opgedrongen, zo ook op vele scholen,
en wil men dat men een knieval maakt en een gebed tot Allah richt, waardoor men zich bekeert en onderwerpt aan de Islam! Voorwaar,

Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand.

Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘“Mijn schuilnaam is satan”, zegt Allah!’
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. Door de massa-immigratie is dit tot stand gebracht! Ook in vele ziekenhuizen heeft men een gebedsruimte voor de Islam, en op vele luchthavens en vliegbasissen, onder andere. Ook vele winkeliers worden vaak gedwongen om hoofddoekjes te dragen, uit respect voor de Islam! Voorwaar,

Johannes 8, vers 16 en 17  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft. En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is.
Vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
Johannes 10, vers 7 en 8  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord.
En vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, door een knieval te maken voor de Islam, of voor een beeld, gaat men reddeloos voor eeuwig verloren!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com