DutchVideo 2017

ISIS-strijders en overige Moslims meer zichtbaar in het straatbeeld en overheidsgebouwen!

De razendsnelle toename van de Islamisering neemt wereldwijd toe. Ook geeft deze titel aan, dat zowel ISIS-strijders en overige Moslims meer zichtbaar zijn in het straatbeeld en overheidsgebouwen! Lees of beluister de volledige boodschap Gods. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

isis-fighters-cooperate-with-government

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 12 mei 2017 bracht de bode engel van God deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, men doet in het verborgene zaken met sommigen van ISIS!
Voorwaar, zelfs vele regeringsleiders spelen als spion, waarbij in het verborgene informatie doorgespeeld wordt. En ondertussen zijn deze spionnen in stilte ook bang voor een aanslag op hun gezin! Ook openbaar ik u, dat de Islamitische Turkse Hitler, Erdogan, de Moslims wereldwijd wil aanzetten tot wereldwijde aanslagen en overname. Verder worden er ook meer winkels geplaatst met halal producten en kleding en overigen. De razendsnelle toename van de Islamisering neemt wereldwijd toe! Ook geeft deze titel aan, dat zowel ISIS-strijders als overige Moslims meer zichtbaar zijn in het straatbeeld en overheidsgebouwen, enzovoorts.

Luister ook naar de boodschap die u met waarschuwt, met de titel: ‘Alles heeft een bedoeling!’
Voorwaar, God waarschuwt u om geen afgodenvlees te eten, dat al eeuwenlang aan de afgoden werd gegeven. Op 6 mei 2014 werd men reeds gewaarschuwd, maar ook nu, 2017, laat men zich als Christen verleiden, en doet net zo hard mee, ook door de Islamisering volledig toe te staan en zo veilig te zijn! Maar juist Erdogan zal een grote bedreiging zijn voor Israël, omdat men Israël en Amerika en Saoedi-Arabië wil vernietigen!

De gevallen engelen komen meer en meer met hun werken op de voorgrond te staan, omdat men zich er niet tegen verzet.
De spanningen en criminaliteit en horrorpraktijken en totale overname nemen met de dag toe! En dan hebben we het er nog niet eens over, dat men in Zuid-Afrika de zwarte bevolking uitroeit, vanwege de huidskleur.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.
Het is nu de tijd om u te bewapenen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com