DutchVideo 2015

Is zelfbevrediging toegestaan of juist een zonde?

Boodschap Gods: Velen vechten tegen hun gevoelens, en vragen zich af: Is zelfbevrediging toegestaan, of juist een zonde? De Here God geeft u het duidelijke antwoord in Zijn boodschap, die vandaag overgeleverd is aan Profeet Benjamin Cousijnsen door Gods bode engel, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMasiach!

Gepubliceerd op 3 juni 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

run from sexual sin!

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 3 juni 2015 bracht een engel des Heren de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, mijn naam is Issakar en ben een bode engel Gods. Velen vechten tegen hun gevoelens, en vragen zich af: Is zelfbevrediging toegestaan, of juist een zonde?

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
1 Korinthiërs 6, vers 17  Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.
En 1 Korinthiërs 12, vers 27  Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

En Efeziërs 1, vers 22 en 23  En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.
En Efeziërs 5, vers 31  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.

Voorwaar, uw lichaam is een tempel Gods.
Wanneer u dan wederom geboren bent, behoort u God toe. God zelf is woning in u komen maken! Uw lichaam is dus heel duidelijk Zijn tempel, en Hij is heilig! Wat u ook eet, drinkt, inademt, voelt, ruikt, ziet en doet, komt in Gods heilige tempel terecht. U bent verantwoordelijk voor wat u doet!

Mattheüs 21, vers 12 en 13  En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.

Voorwaar, 

Romeinen 13, vers 14  Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

Hieruit blijkt dat zelfbevrediging zonde is.

Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Wanneer er seksuele prikkeling, ongoddelijke gedachten, opkomen, belijd en veroordeel dit dan onmiddellijk en stel niet uit.
Doe je dat niet, dan volgt de daad er meteen achteraan!

Neem als voorbeeld Eva…
Ze zag dat de vrucht mooi was, en ze at er meteen van. Als je iets prikkelends ziet, eet er niet van. Maar spreek er dan meteen, ja, meteen over met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Dan zul je rein zijn, en Gods tempel heilig. Houd je hart en gedachten, en uw wandel, goed in de gaten!

2 Timotheüs 2, vers 22  Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.

En Jakobus 1, vers 15  Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com