DutchVideo 2022

Is er nog hoop na de Opname?

Voorwaar, vanwege dat er ook het woord van God zal gebracht worden na de Opname zullen de antichrist en zijn volgelingen hen niet tolereren, en deze martelaren doden.

Gepubliceerd op 28 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, ik zeg u, hoor aandachtig naar deze boodschap.
Sommigen zijn van mening dat de mensen die niet het vaccine hebben aangenomen en achtergelaten zullen worden vanwege dat ze Christus niet hadden aangenomen, zij zowel de zogenaamde christenen die achtergebleven zijn komen beiden in een hel op aarde terecht. Alles wat de boodschappen Gods u ook geopenbaard hebben via Profeet Benjamin Cousijnsen zal geschieden! De vraag is bij velen, ‘Is er dan absoluut geen hoop meer door de chaos en hel op aarde en de overige gebeurtenissen?’ Juist wanneer de Opname plaatsvind zullen er ook wel sommigen zijn die zich daarna bekeren.

Openbaring 7, vers 14 lees vanaf: En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.
En vers 16 Zij zullen niet meer “lijden” hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte.
En vers 17 vanaf: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Voorwaar, mijn naam is Bereach, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 6, vers 9 en 10 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?

Voorwaar, vanwege dat er ook het woord van God zal gebracht worden na de Opname zullen de antichrist en zijn volgelingen hen niet tolereren, en deze martelaren doden.
Deze martelaren die voor de Opname er al waren en pas later echt tot geloof kwamen zullen zelfs getuigen over de boodschappen Gods die gebracht waren door de engelen Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen voor de Opname.

Voorwaar, na de Opname en evenzo nu, is de satan bezig om de mensen van God af te trekken.

2 Tessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 11 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven.

Voorwaar, als niemand tot geloof zou komen waarom zouden er dan mensen onthoofd worden?
Ja, juist vanwege hun geloof.

Openbaring 17, vers 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Voorwaar, toch is het beter voor iedereen dat men zich nu al bekeerd.

Mattheüs 24, vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Voorwaar, doe er alles aan om deel te kunnen nemen om samen te komen met de Zoon des mensen op de wolken.

Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com