DutchVideo 2015

Innerlijke verdeeldheid

Boodschap Gods: Voorwaar, geliefde des Heren, nadert tot Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en zuivert uw hart en gedachten, en weest niet innerlijk verdeeld, maar onderwerp u aan Hem!

Gepubliceerd op 8 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Hebrews 10, verse 22

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 8 september 2015 bracht een engel des Heren woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sirma en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Lukas 21, vers 10  Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk.
En vers 14 en 15  Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen.
En vers 17, 18 en 19  En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.

Voorwaar, spits uw oren en sta open voor deze boodschap, en neem de waarheid aan.
Want u weet dat de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u spreekt in liefde.

2 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 13  Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.
En vers 22 tot en met 25  Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart. Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren.
En 2 Timotheüs 3, vers 2 tot en met 5  Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Voorwaar, geliefde des Heren, nadert tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en zuivert uw hart en gedachten.
En weest niet innerlijk verdeeld, maar onderwerp u aan Hem!

Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

En Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Zalig zijt gij, die in verzoeking volhardt. Wees standvastig!

Jakobus 1, vers 12  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Voorwaar, en ook zalig de vrouw, die in de verzoeking volhardt!
Geef alle eer en dank aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com