DutchVideo 2014

Indonesië wordt nu spoedig bezocht!

PROFETISCHE UITSPRAAK, GEBRACHT DOOR DE ENGEL DES HEREN, DONDER, IN OPDRACHT VAN JEZUS CHRISTUS AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. HOOR, INDONESIË: IK, DONDER, ZAL U NU SPOEDIG GAAN BEZOEKEN!

Gepubliceerd op 4 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Indonesië wordt spoedig bezocht!

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 februari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische en openbarende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Mijn naam is Donder en ik ben de bode engel Gods.

Voorwaar, wie laat er nu de Koning der koningen buiten staan aan de deur van uw hart?

Voorwaar, hebt gij zelf de sleutel van uw hart niet?

Ook zal Hij nooit als een ME uw hart bestormen. Voorwaar, want de liefde dwingt niet!

Efeziërs 4, vers 30  Hier staat geschreven: En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Openbaring 3, vers 19 en 20  Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 10, vers 7 tot en met 9  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

En vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, bekeer u!

Laat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, binnen in uw hart! Want het Koninkrijk der hemelen is zeer nabijgekomen. Men noemt mij Donder in Gods Koninkrijk, de rechtvaardige verwoester Gods!

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen vraagt vaak uitstel voor uw land.

In 2012 en 2013 zijn Indonesië, de Filipijnen, Spanje, Duitsland, Mexico, Amerika en vele andere landen reeds gewaarschuwd. Maar door ongeloof, koppigheid en zich vooral niet willen bekeren, en de waarheid niet willen zien, en door het niet willen luisteren, heb ik, Donder, toch uw land moeten straffen, vanwege afgoderijen en uw bergen zonden.

Ook in 2014 zijn wederom vele landen getroffen, zoals voorzegd was door de ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, die ook vele kerken ver te boven gaat in hun verstand! Waar vele kerken vastgeroest zijn, daar gaat Profeet Benjamin Cousijnsen verder, omdat hij wel gelooft, dat voor de Here God niets te wonderlijk is, en dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet alleen toen, maar ook nu nog steeds, Dezelfde is en tot in alle eeuwigheid. Halleluja, Amen!

Voorwaar, ik Donder zeg tot u, Paul: Wat gij gedaan hebt aan de website, hebt gij aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gedaan.

Laat u niet afschrikken door mijn naam, want ook ik kan u zeggen: Doe uw best! En laat geen dag meer verloren gaan, want er wachten vele zielen op de nieuwe complete website en de vele boodschappen Gods! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal u hiervoor rijkelijk zegenen, en zal ook een wens in vervulling laten gaan.

Voorwaar, Suriname!

Profeet Benjamin Cousijnsen zendt u, in opdracht van de Almachtige, Jarra en Chaesmin en haar zuster. Kerkleiders, hoor aandachtig! Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, heeft hen gezonden en zal hen machtig gebruiken. Ontvang hen aldus met de hemelse zegengroet ‘Ruacha, Yeshu, Shalom!’

Voorwaar, ik ben de bode engel Donder en zal nu Suriname ontzien, omdat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, nu andere plannen heeft. Behandel hen met respect, en sta open voor de nieuwe werken Gods via deze werkers van de laatste dagen!

Voorwaar, Indonesië, ik Donder zal u nu spoedig gaan bezoeken, omdat u niet een andere Heer kunt dienen dan alleen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Dit telt ook voor de andere landen. Pak uw moker en sla uw beelden stuk, en al uw zogenaamde heiligen! Want ze waren meer vloek dan zegen voor uw land, en ze trokken juist het onheil aan. En welke zegen kwam?

Ja, juist! Dat ik, Donder, moest toeslaan, en wel keer op keer, om zo u de ogen te kunnen openen, in opdracht van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Open uw hart nu nog alleen voor Hem, en gebruik uw sleutel. En als Hij binnenkomt, wordt zowel uw hart nieuw, alsook uw land gespaard, als gij u bekeert en om vergeving vraagt van uw zonden!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com