DutchVideo 2013

Inderdaad, men spreekt van hoererij en onreinheid!

12-07-2013  BOODSCHAP GODS: INDERDAAD, MEN SPREEKT VAN HOERERIJ EN ONREINHEID! DOOR UW ONREINE AFGODEN TE VEREREN, ZIJT GIJ ONREIN VERKLAARD! GIJ ZIJT GEWAARSCHUWD!

Gepubliceerd op 12 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

onreinheid - overspel - hoererij

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op vrijdag 12 juli 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

1 Corinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Voorwaar, mijn naam is Peniach. Ik ben een bode engel Gods.

Lees voor: Sirach 6, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Laat je niet beheersen door je hartstocht, die zou als een stier je kracht afgrazen; hij zou je loof wegvreten, je vruchten afrukken en je achterlaten als een dorre boom. Wie door kwade hartstocht wordt beheerst, wordt erdoor vernietigd, en zijn vijanden bespotten hem.

Mattheüs 20, vers 15  Hier staat geschreven: Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?

Job 13, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe voor u niet onder.

2 Kronieken 16, vers 9  Hier staat geschreven: Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

Deuteronomium 29, vers 4  Hier staat geschreven: Doch de HERE heeft u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag.

Spreuken 10, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. Wie met zijn ogen knipt, veroorzaakt smart, wie dwaas van lippen is, komt ten val.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, luister! Ik, de Here, spreek tot u.

Gij zijt gewaarschuwd, Dan N.! Door uw onreine afgoden te vereren, zijt gij onrein verklaard. Zo spreekt de Here tot u.

Lees voor: Mattheüs 15, vers 17 tot en met 20  Hier staat geschreven: Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein.

Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24  Hier staat geschreven: Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

2 Petrus 2, vers 10  Hier staat geschreven: Vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren…

En vers 14  Zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.

De bode engel Gods sprak verder,

Inderdaad, men spreekt van hoererij en onreinheid!

Voorwaar,

Lees voor: 1 Korinthiërs 5, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders; niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.

1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.

Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Maleachi 3, vers 7  Hier staat geschreven: Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren?

Jeremia 6, vers 16  Hier staat geschreven: Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, bekeer u!

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Kies heden, wie gij dienen wilt!

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

1 Korinthiërs 2, vers 9  Hier staat geschreven: Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

De bode engel Gods sprak verder,

Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM!

 

Ik wil met u bidden, en mocht u zich herkennen in deze boodschap en wilt u afrekenen met de zonde in uw leven, dan hoeft u alleen maar naar de Heer te gaan, en eenvoudigweg op uw manier te bidden en te vragen, en oprecht spijt te hebben van de zonde, waarvan u weet dat het eigenlijk niet door de beugel gaat.

Want de Heer ziet alle dingen!

Als u niet weet, hoe u moet bidden, dan ga ik u het gebed voorbidden; bid het vanuit uw hart…

“Hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, Here, ik kom tot u. En ik belijd, Heer, dat ik dingen gedaan heb, die niet door de beugel kunnen, die niet goed zijn. Hemelse Vader, ik wil u vragen, wilt u mij reinigen door het kostbare Bloed van uw Zoon Jezus Christus, die aan het kruis gegaan is, om voor mijn zonden te sterven.

Here, ik trap er telkens in, om naar dingen te kijken, die niet goed zijn, om dingen te doen, waarvan ik in mijn hart weet, dat u ze verafschuwt. Heer, ik besef dat het u ernst is, dat het voor u kiezen is: of oprecht en rein zijn, Here God: voor of tegen. Maar dat we niet van twee walletjes kunnen eten. U vraagt Heer, dat we rein zullen zijn.”

Here Jezus, ik wil nu ook bidden, Heer, voor de persoon, die met mij bidt, dat de woorden, die de persoon met zijn of haar hart bidt en mij nabidt op dit moment, dat u hem of haar reinigt.

“Here Jezus, reinig mijn hart. Reinig mijn gedachten. Vergeef mij, Heer, dat ik u verdriet heb gedaan! Heer, u zegt: ‘Bewaar uw oog voor wat u ziet, bewaar je oor voor wat je hoort, bewaar je voeten voor waar ze heengaan’. Heer, juist in deze tijd wilt u, dat ik rein wandel. Wilt u me door uw kostbaar Bloed, Here, reinigen van alle zonden.”

Noem uw zonden op dit moment, en vraag de Heer om u werkelijk in de naam van Jezus Christus hier van af te helpen….

Dank u wel, Here Jezus, dat als we vanuit ons hart bij u komen, en oprecht spijt hebben van onze zonden, en het u belijden en bij het kruis van Golgotha brengen, dat u ons reinigt en heiligt. Help ons om niet meer telkens weer in dezelfde val te vallen, maar alles aan u te belijden, voordat we de stappen nemen, niet achteraf, Here! Maak ons sterk, Here God. Want wij zijn meer dan overwinnaars in u, alleen in u, Here Jezus Christus.”

Misschien zijn wij van onszelf zwak, Heer, maar we mogen het u vragen en in uw autoriteit staan.

Dank u wel, hoe jong of oud we ook in het geloof zijn, Heer, het maakt niet uit. Maar we moeten het wel willen.

Dank u wel, Heer! Ik bid voor een ieder, die dit gebed heeft meegebeden, en zijn zonden beleden heeft, dat u de personen op dit moment ook vervult met uw Heilige Geest.

Here, hergeef de blijdschap in uw machtige naam, Here Jezus Christus. Dat de persoon mag weten: ik ben nu vergeven van alle onreinheid, van alle zonden.

“Jezus Christus, u hebt mij afgewassen, u hebt mij rein gemaakt en witter dan sneeuw. Help mij, Heer, om uw weg te gaan, elke dag opnieuw. Maak mijn paden recht. Ik dank u ervoor, liefdevolle Vader, in uw machtige naam, in de naam van Jezus Christus, Amen!”

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com