DutchVideo 2019

In Zijn almachtige Naam verbreek ik alle aanvallen van satan!

Laten wij in gebed gaan, en zeg mij maar na: “Ik ben een strijder van de Allerhoogste God: een warrior! En ik sta in de kracht en standvastigheid en het geloof, en ben onwankelbaar…” Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik niet meer onder de vloek ben, maar onder Uw zegeningen ben gekomen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 februari 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, een bode engel Gods.

Laten wij in gebed gaan, en zeg mij maar na:
“Ik ben een strijder van de Allerhoogste God: een warrior! En ik sta in de kracht en standvastigheid en het geloof, en ben onwankelbaar. Geen wapen, pesterij, toverij, leugens, geweld, haat, twist, – geen enkel wapen, – geen enkel negatief gepraat en geroddel, aanvallen en manipulatie en misleidingen van satan – geen enkel instrument of persoon, die de satan tegen mij gebruikt – zal mij iets kunnen aanrichten! Want in Hem, mijn Meester en Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, proclameer ik dat ik, als Zijn kind, meer dan overwinnaar ben!”

Jesaja 54, vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

Romeinen 5, vers 1  Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.
Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En vers 19  Daar staat geschreven, onder andere: Wreekt uzelf niet, geliefden, en: Ik zal het vergelden, spreekt de Here!

Ik ben een warrior.
En in Zijn almachtige kracht verbreek ik alle bolwerken en aanvallen van satan, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

2 Timotheüs 2, vers 4 en 5  Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
En vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Zeg tot slot:
“Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Uw offer aan het kruis van Golgotha, en dat ik niet meer onder de vloek ben, maar onder Uw zegeningen ben gekomen. Amen!”
Voorwaar, ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com