DutchVideo 2015

In de wereld word je gezien als een onveranderde misdadiger!

Maar wie Hem, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aanvaardt als Heer, wordt met liefdevolle ogen aangezien, als hij of zij om vergeving vraagt van alle zonden en zijn relatie met Hem onderhoudt.

Gepubliceerd op 13 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

prisoner

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bleef na de eerste boodschap staan, op 13 juli 2015, en bracht zo ook de tweede boodschap aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Er is teveel gebeurd en gezegd.
En in jouw ogen zag ik je tranen. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Psalm 7, vers 13 tot en met 15  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ziet jouw verdriet en pijn.
Liefde kun je geven en delen met velen, maar ware liefde vind je in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
En vers 9 tot en met 11  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.

Voorwaar, je wordt alleen echt behouden, wanneer je ook echt vanuit je hart kiest voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Dat is ware liefde!

Psalm 14, vers 2  De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief!

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

In de wereld word je gezien als een onveranderde misdadiger.
Maar wie Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanvaardt als Heer, wordt met liefdevolle ogen aangezien, als hij of zij om vergeving vraagt van alle zonden, en zijn relatie onderhoudt. Uw strafblad wordt dan blanco en er is geen aanklacht meer in de hemel. Ja, Hij houdt van je; dat mag je weten! Hier word je gelukkig van.

Psalm 103, vers 1 tot en met 3  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest.
En Psalm 86, vers 17  Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, Here, mij geholpen en getroost hebt.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com