DutchVideo 2022

In de Naam van Jezus Christus zal alle knie zich buigen! Halleluja!

De Here werd vaak beschuldigd tijdens zijn tijd op Aarde. Sommige geloofden ook niet dat Jezus God was en sommigen geloofden, dat Hij een engel was. Lees of luister verder naar de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 21 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Abba, Vader en Rabbouni, en Here der heren en Koning der koningen, El Elohim, Adonai.

Voorwaar, spits uw oren!

Genesis 1, vers 2 vanaf: De Geest Gods zweefde over de wateren.
En Psalm 51, vers 13 vanaf: Neem uw Heilige Geest niet van mij.
En Psalm 103, vers 1 en 2 Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden.
En Psalm 104, vers 30 Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.

Jesaja 42, vers 1 Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.

Voorwaar, laat de Heilige Geest u aanraken, door deze boodschap heen.

Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar,

En Johannes 10, vers 30 Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zei, Ik en de Vader zijn één.
En vers 33 De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus werd ook vaak ervan beschuldigd, dat Hij zichzelf voor God uitgaf.
Die beschuldiging was niet terecht. Voorwaar, hoor aandachtig.

Johannes 17, vers 11 Dit zei de Here tijdens zijn gebed. vanaf: Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.

En Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

En Lucas 3, vers 21 en 22 En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.

Voorwaar, de werken en wonderen zijn geleid en geïnspireerd door Gods Geest.

Lucas 4, vers 14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.
En vers 18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen.

Voorwaar, dankzij Gods Geest, was Hij in staat mensen te bevrijden van demonen, onder andere.

Mattheüs 12, vers 28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Voorwaar,

En Deuteronomium 6, vers 4 en 5 vanaf: De HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Voorwaar, overdenk deze boodschap.

1 Korintiërs 13, vers 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, u moet altijd via Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bidden zoals Stephanus onder andere ook deed!

Handelingen 7, vers 59 en 60 En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling.

En Johannes 14, vers 13 en 14 En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.
En Johannes 15, vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.
En Johannes 16, vers 26 en 27 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.

Voorwaar, zoals u hoort, dat zij God aanspraken via de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Handelingen 6, vers 15 vanaf: Toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat “was” als het gelaat van een engel.

En Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
En 2 Korintiërs 13, vers 4 Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods.
En vers 9 Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak. Tot zover.

En Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
En vers 21 De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com