DutchVideo 2012

Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet!

07-10-2012  BOODSCHAP VAN DE HERE GOD AAN ALLE KERKEN, DIE HUN EIGEN WEG GAAN, IN PLAATS VAN GODS WIL EN WEG TE GAAN. NAMENS JESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, WAARSCHUWT DE BODE ENGEL GODS OOK DE KATHOLIEKE KERK!

Gepubliceerd op 7 okt 2012 door Evangelische Eindtijddpace

Please share and do not change © BC

maria afgodsbeeld

Volledige weergave:

Hallo! In de nacht van 7 oktober 2012 bracht een bode engel des Heren, in de naam van de Here God, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Benjamin Cousijnsen werd begroet met de woorden: Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet!

Shalom! sprak de bode engel Gods. Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Markus 1, vers 2 tot 4  Gelijk geschreven staat bij de Profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden!

Benjamin, vele kerken lopen leeg en moesten hun deuren sluiten.

Ook vele zielen zijn beschadigd en misbruikt en teleurgesteld, en hebben zich mede afgekeerd van de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Hebreeën 13, vers 5  Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd, heeft u nimmer verlaten!

Weet gij waarom Ik ween? Houd u dit voor ogen!

Genesis 18, vers 24  Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken? Tot zover

Men wou zich niet bekeren. 

Hoe vaak heb Ik al tot de kerken gesproken, via u, Benjamin Cousijnsen?

Mijn uitgekozen eenvoudige Profeet!

Exodus 20, vers 3 en vers 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen… tot zover.

Ook heeft men Mijn heilige Geschriften, de woorden der profetie Gods, weggenomen!

Was Ik, de Almachtige, hier niet duidelijk genoeg over?

Openbaring 22, vers 18 en 19  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Deuteronomium 11, vers 26 tot 29  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

De God van Izaäk, Jakob en Abraham haat uw beelden, en zie!

Mattheüs 28, vers 5 tot 7  Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

U daar, Yeshua HaMashiach leeft en is opgewekt uit de doden!

Aanbid geen Mariabeeld of een van uw beelden, en ook geen kruis en uw zogenaamde heiligen. De Katholieke kerk heeft zich vanaf het begin schuldig gemaakt aan vele tegennatuurlijke praktijken en satanisme. En wat de paus betreft: hij wil graag meer macht en wil een plek in de regering!

Mijn naam is Johaio, ik ben de bode engel Gods. De Almachtige zal alle valse kerken verdelgen, die vervloekt zijn!

U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept u!

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Keer u terug! De Here houdt van u.

Ieder zal voor God komen te staan, elke kerk. Ieder zal beoordeeld worden naar zijn daden. Laat dit geen reden zijn om Mij los te laten.

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Dit telt voor u, en tevens voor alle ongehoorzame kerken.

Benjamin roept, “Maak uw paden recht, bekeer u! De tijd is nabij”. Wees zuiver voor de Heer, zoek een goede kerk, die God gehoorzaamt.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com