DutchVideo 2019

Ik zend jullie als schapen onder de wolven

Jezus waarschuwde na Zijn vertrek dat er woeste wolven bij jullie zouden binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Denk bijvoorbeeld ook aan de hongerige wolf in de sprookjes van Grimm. De moeder waarschuwt haar zeven witte geitjes, maar ze kunnen niet op tegen de sluwheid van deze hongerige wolf. Maar de sprookjes zijn een grote leugen, en ze lieten velen geloven in de leugens. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 10, vers 8 tot en met 16  Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Voorwaar, alleen wat in de Bijbel staat beschreven, is 100% getrouw en waarachtig! 

Openbaring 22, vers 18 en 19  Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem “of haar” de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn “of haar” deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.

Voorwaar, maar de fabels en sprookjes van Grimm zijn een grote leugen, en ze lieten velen geloven in de leugens.
Denk bijvoorbeeld aan de hongerige wolf. De moeder waarschuwt haar zeven witte geitjes, maar ze kunnen niet op tegen de sluwheid van deze hongerige wolf. En dan hebben we het nog niet eens over Roodkapje en de hongerige wolf!

Mattheüs 10, vers 16  Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.

Lukas 10, vers 3  Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven.

Handelingen 20, vers 29 tot en met 31  Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven.

Johannes 10, vers 27 tot en met 30  ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Psalm 23, vers 1 tot en met 6  JHWH is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van JHWH tot in lengte van dagen.

Voorwaar, 

En Jesaja 10, vers 27  Op die dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen, je nek wordt van zijn juk bevrijd; het sterke juk zal verbrijzeld worden.
Jesaja 11, vers 9  Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van JHWH vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
En vers 6 tot en met 8  Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Jesaja 65, vers 24 en 25  Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt JHWH.
Jesaja 66, vers 5 en 6  Luister naar de woorden van JHWH, jullie die voor zijn woorden huiveren. Er wordt gezegd door jullie volksgenoten, die jullie haten en verstoten: ‘Dankzij ons staat JHWH in aanzien. Toon ons dan eens hoe blij je bent.’ Maar zij zullen zelf te schande staan. Er klinkt tumult in de stad, een luide stem uit de tempel: het is de stem van JHWH, die zijn vijanden vergeldt naar hun daden.
Vers 16  JHWH zal over al wat leeft een oordeel vellen, te vuur en te zwaard, en tallozen worden door hem doorboord.
En vers 22  Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan – spreekt JHWH –, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 

Romeinen 12, vers 17 tot en met 19  Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat JHWH zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden’.

Filippenzen 3, vers 17 tot en met 20  Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, JHWH, Jezus Christus.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wees waakzaam! 

Genesis 3, vers 1  Van alle in het wild levende dieren die God, JHWH, gemaakt had, was de slang het sluwst. Tot zover.

Want de slang nu was de listigste!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com