DutchVideo 2016

Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen!

Als Hij, JHWH, Zijn belofte toen al gaf, hoeveel te meer telt dit nu voor u, die een stap verder is van het Oude Testament? Beluister of lees aandachtig deze volledige boodschap Gods, en ontdek hoe ook u Gods genezingskracht in werking kan zetten!

Gepubliceerd op 22 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Isaiah 53, verse 5 by His wounds we are healed

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 22 augustus 2016 bracht Gods bode engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Mattheüs 18, vers 20  Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Zegt: “Halleluja!”
Mijn naam is Blesia, een bode engel Gods. Sommigen denken nog steeds Middeleeuws, en geloven dat genezing niet verbonden is met redding. Zelfs de Protestantse kerken geloofden dit! Genezing en redding waren gescheiden. Maar wanneer men de Bijbel leest, zal u ontdekken, dat genezing inbegrepen is met het verlossingswerk van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, is geweldig!
En die kracht van de Geest is levend en is sterker dan de kracht van de zonde en de dood. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, is kadosh, heilig en machtig!

Wie is uw dokter?
Stel dat men u gediagnosticeerd heeft, en tegen u gezegd heeft: “Meneer, of mevrouw, u heeft Parkinson!” en men verklaart u ziek. Hoe antwoordt u dan terug?

Zeg dan het volgende:
“Ik antwoord: genezing. Amen! Want in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is redding en genezing!” Zegt: “Halleluja!” Ga niet huilen, maar stop dit proces, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Want de kracht van Hem is levend! Hij, die in u woont is meer dan die in de wereld is. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is veel meer en levend en meer dan overwinnaar!

Openbaring 5, vers 13  En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Voorwaar, het is tijd dat u de krachten van Gods Koninkrijk gaat hanteren en toepassen in uw leven!
Overdenk deze boodschap. Genezing is inbegrepen in het verbond, dat God met u heeft. Zegt: “Amen!”

En Exodus 15, vers 25 en 26 vanaf: en daar stelde Hij hen op de proef, terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.

Voorwaar, ik herhaal dit:
Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God… tot zover. Dit is wat u, en elke Christen, moet doen: luisteren en doen wat recht is in Zijn ogen, en leven naar de wil van God. Want kadosh, heilig is de Here, en krachtig! Neigt uw oor, en doet wat Hij u zegt, indien u zich tot Zijn geboden neigt en indien u al Zijn inzettingen onderhoudt. Dit zijn de voorwaarden: indien, indien, indien! Dan zal Hij u geen enkele van de kwalen opleggen. Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. Dit is Zijn belofte naar Zijn volk toe!

Exodus 23, vers 25  Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Voorwaar!
Alexander Dowie was een apostel, en geloofde dat ziekte uit de hel was, en geloofde dat het niet thuishoorde onder Gods volk. Amen, halleluja! Het is goed om te proclameren en te belijden. Door het gesproken woord zet u hierdoor de krachten van het Koninkrijk van God in werking. Halleluja! Het bouwt niet alleen het gehoor op, o nee, maar het raakt ook uw gehele wezen.

Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen, zegt God!
Voorwaar, God gaf Zijn belofte in het Oude Testament. En u weet ook, dat als God iets doet in het Oude Testament, dan is het altijd beter in het Nieuwe Testament! Amen! Als Hij Zijn belofte toen al gaf, hoeveel temeer telt dit nu voor u, die een stap verder is van het Oude Testament?

Psalm 103, vers 3  die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest.

Voorwaar, dit is nu de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël!
Voorwaar, u mag weten: genezing is gekocht en betaald. De prijs is betaald om u te genezen, en dat was geen kleine prijs!

Jesaja 53, vers 4  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

Voorwaar, Hij heeft uw zonden gedragen aan het kruishout, zodat u in de gerechtigheid zou leven.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com