DutchVideo 2022

Ik zal u verlossen, vrees hen dus niet!

Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?

Gepubliceerd op 16 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt uw Rabbouni en Heer, El Elohim, Adonai, de Koning der koningen:

Jesaja 48, vers 3 De vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd, zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen.
En Jesaja 50, vers 10 Wie onder u vreest de Here, wie hoort naar de stem van zijn knecht, “de kadosh, heilige Profeten”?…tot zover.
En Jesaja 51, vers 7 tot en met 9 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. Want als een kleed verteert hen de mot en als wol verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig en mijn heil van geslacht tot geslacht. Waak op, waak op, bekleed u met sterkte!…tot zover.
En vers 12 Ik, “JHWH”, Ik, “Yeshua” ben het, die u troost. “Ik leef! Voorwaar,” wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt?…tot zover.
En vers 16 Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de “kadosh, heilige, machtige en krachtige” schaduw mijner hand heb Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” u bedekt…tot zover.

En Jesaja 54, vers 17 Elk wapen, “elk soort kwaad en roddel, o.a.” dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. “Satan’s trucs zijn u reeds niet onbekend” en elke “slangen” tong die zich voor het gericht tegen u “of tegen de twee kadosh, heilige Profeten” keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

Voorwaar, Ik, JHWH ben het die altijd bij u was!

Jesaja 57, vers 10 Door uw verre tocht werdt gij moede, toch hebt gij niet gezegd: Ik geef het op. Nieuwe kracht hebt gij gevonden; daarom werdt gij niet uitgeput.
En Jeremia 1, vers 8 en 9 Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.
En vers 12 Daarop zeide de Here tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen.
En vers 19 Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te bevrijden.
En Jeremia 8, vers 9 Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?

Voorwaar, prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat gij niet geestelijk blind zijt!

Jeremia 20, vers 11 Maar de Here is met mij als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad.

En Lucas 13, vers 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.
En vers 28 en 29 Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de Profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

En tot slot,

Jakobus 5, vers 10 Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.
En vers 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

En Openbaring 2, vers 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Wie niet wil horen gaat verloren!
Voorwaar, vrees niet! Satan moet u vrezen die in Christus bent, niet andersom! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com