DutchVideo 2015

Ik ween om u omdat Ik u liefheb!

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, zegt u onder andere in deze boodschap: Begrijpt gij wel wat Ik voor u deed? De Heer zegt, Ik ween om velen die zich blijven verontreinigen, en hun handen en hart overgegeven hebben aan de zonde!

Gepubliceerd op 16 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Jesus crying for the world

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 april 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik u nu ga voorlezen.

Shalom! Ik begroet u. Ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods, Lovesadai. Luister aandachtig!

Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u:
Voorwaar, voorwaar, Ik, uw Rabboeni, Ik ween om u, omdat Ik u liefheb! Begrijpt gij wel wat Ik voor u deed? Laat uw hart en ziel u overtuigen, dat u zich moet bekeren.

Psalm 24, vers 3 en 4  Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt… tot zover.

Laten uw ogen beschermd zijn tegen het kwade! 

Spreuken 3, vers 5 en 7  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad.

Voorwaar, de zonde scheidt u van Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.
Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.

Voorwaar, breng alles bij Mij.
Had Ik u niet redding gebracht en vergeving en totale verlossing aan het kruis van Golgotha? Ik ween om velen, die zich blijven verontreinigen, en hun handen en hart overgegeven hebben aan de zonde! Voorwaar, een tempel hoort een plek Gods te zijn, waar geen zonde is. Een gebondenheid hoort niet thuis in een tempel Gods, noch in de hemel!

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, “al schendt u uzelf”, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Lees voor: 1 Petrus 1, vers 14 tot en met 21  Hier staat geschreven: Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

Voorwaar, reinigt u en zijt een tempel naar Gods wil!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com