DutchVideo 2015

Ik was het verzoendeksel, het offerlam, het kruis, het altaar!

Boodschap Gods, overgeleverd door de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth zelf, aan Zijn dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, Ik ben de Zoon van God, en nam afstand van de troon in de hemel, en koos om een lam te zijn. En uw straf en overtredingen werden afbetaald in liefde! Lees of hoor verder de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 22 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

forgiven rigtheousness through Jesus our mercy seat

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 22 december 2015 bracht de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach zelf, de volgende boodschap over aan Zijn dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, vrede zij u!
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben! Ik ben wie Ik ben, en Ik ben kadosh, heilig en hoger en machtiger. Ik ben de Levende!

Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, spits uw oren!
Ik ben uw Rabboeni, uw Deur.

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

En Ik ben El Elohím, El Shaddai, Adonai, JHWH, de Koning der koningen! 

Johannes 19, vers 19  En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden.

Voorwaar!
Ik, Yeshua HaMashiach, de Nazoreeër, Jezus Christus, droeg uw straf, uw last, uw kruis naar de Schedelplaats, in het Hebreeuws, in Mijn taal genaamd: Golgotha.

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, de aarde is nu verdorvener dan in den beginne! 

Genesis 6, vers 13 en 14  Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken.

Toen was het een ark, en daarna zal Ik komen. 

Johannes 14, vers 2 tot en met 4  In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.
En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, Mijn lijden was onmenselijk; het was duivels!
Mijn Bloed druppelde op de aarde, en bracht verzoening van al uw overtredingen. Ik was het verzoendeksel, het offerlam, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die alle zonden en ongerechtigheid droeg!

Efeziërs 1, vers 4 tot en met 8  Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen “en dochteren” van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand.

En 1 Petrus 1, vers 16 tot en met 22  Er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief.

Voorwaar, Ik ben de Zoon van God en nam afstand van de troon in de hemel en koos om een lam te zijn.
Het kruis was het altaar, en uw straf en overtredingen werden afbetaald in liefde. En daar was onschuldig bloed voor nodig, Mijn Bloed, en onvoorwaardelijke liefde! Mijn liefde en lijden en Bloed herstelde wat de mens kapotgemaakt had tussen God en de mensen in den beginne.

Johannes 19, vers 28  Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst!
En vers 30  Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Voorwaar, Ik leef, en stond op uit de dood! 

Johannes 11, vers 25 tot en met 27  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? Zij zeide tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, bekeer u!
Buiten Mij is er geen god of profeet, die dit deed wat Ik deed voor u. Geloof alleen in Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, Mijn dienstknecht en Profeet,
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com