DutchVideo 2016

“Ik wandel in onschuld”

Boodschap Gods: Weet u wel wat u zegt? U zegt, “Toets mij”, en erachteraan: “beproef mij”. En maakt u vervolgens een toets mee van de Here, dan durft u ook nog te zeggen, als u struikelt: “Ik wandel in onschuld”. Lees of hoor de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 23 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the way, set apart

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! ’s Avonds op 23 februari 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, velen zeggen het volgende: 

Psalm 26, vers 2 en 3  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.
En vers 11  Ik echter wandel in onschuld – verlos mij en wees mij genadig.

Weet u wel wat u zegt?
“Toets mij”, en erachteraan: “beproef mij”. En maakt u een toets mee van de Here, dan durft u ook nog te zeggen, als u struikelt: “Ik wandel in onschuld”.

Jesaja 53, vers 1 tot en met 7  Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Voorwaar, om onze overtredingen werd Hij dus doorboord, en droeg Hij uw zonden!

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar,

Romeinen 8, vers 23  En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Romeinen 8, vers 1 en 2  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Voorwaar, er is dus geen aanklacht meer, en u bent vrij. 

Romeinen 8, vers 15 tot en met 17  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Voorwaar, u bent niet het eigendom van de aarde, maar van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
En vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
Romeinen 14, vers 1  Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.
En vers 4  Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.
En vers 11  Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

Zegt: “Halleluja! Amen!”
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com