DutchVideo 2013

Ik openbaar u: Er is oorlog in de hemelse gewesten!

08-02-2013  IK OPENBAAR U, ER IS OORLOG IN DE HEMELSE GEWESTEN: ER WORDT VOOR IEDERE ZIEL GESTREDEN, EN DE GELIEFDEN IN YESHUA, JEZUS CHRISTUS, MOETEN NU WAARLIJK RADICAAL ZIJN EN BREKEN MET ZONDIGEN!

Gepubliceerd op 8 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

oorlog in de hemelse gewesten

Volledige weergave:

Hallo, Shalom en welkom! Op 8 februari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik ben de bode engel Gods, Keachi.

Ik werd uitgezonden en ik kom in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, Kadosh Adonai Elohím, tz’vaoth. Heilig is de Heer, onze God!

Efeziërs 6, vers 12  Want wij, “engelen Gods”, voegde de bode engel Gods toe, hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Ik openbaar u: Er is oorlog in de hemelse gewesten.

Michaël en Gabriël en vele anderen strijden in de hemelse gewesten! De omvang van satans leger is meer dan 133 miljoen.

Michaëls leger is twee keer zo groot, en hij is Gods goddelijke schare aanvoerder. Satan zegt:

Jesaja 14, vers 13 en 14  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Openbaring 9, vers 9  En zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele “hemelse”, voegde de bode engel Gods toe, paarden ten strijde draven.

Benjamin, Gods geliefde Profeet, er wordt voor iedere ziel gestreden!

En de geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moeten nu waarlijk radicaal zijn, en nu breken met te zondigen! 

Johannes 12, vers 35  Jezus dan zeide tot hen:, “ja u!” voegde de bode engel Gods toe, Nog een korte tijd is het licht, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, voegde de bode engel Gods toe, onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij “of zij”, voegde de bode engel Gods toe, heengaat.

De engelen Gods maken telkens de wegen vrij, omdat uw aarde overgenomen is door het rijk der duisternis.

Gij hield van horror en Halloween, en maakte er een hel van, een aarde, die tegen alle geboden Gods ingaat, waar alles maar kan, erger nog dan Sodom en Gomorra!

Wij engelen strijden in de hemelse gewesten voor het behoud van uw ziel, al haalt u Gods toorn naar u toe: stormen, tornado’s, hagel, vuur, en nog veel meer! U, verkeerd, koppig geslacht, u hebt dit alles zelf over u afgeroepen.

Maar u, eindtijd radicalen, hoor!

2 Korinthiërs 2, vers 14 tot en met 16  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?

De bode engel Gods sprak verder,

Wie zich niet nu bekeert en nog gebonden is, zal radicaal moeten worden, en strijden in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voordat Hij komt!

Bid ook voor wie Gods woord spreken in de volle waarheid. Verder zeg ik u,

2 Korinthiërs 2, vers 8 en 10 en 11  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

De bode engel Gods sprak verder,

2 Samuël 22, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

Sta in de kracht Gods!

Gij krijgt uw behoudenis er voor terug: eeuwig leven.

Johannes 3, vers 16  Lees dit ook voor: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com