DutchVideo 2019

Ik, JHWH, zal u voor uw steun, inzet en gebeden zegenen

Bemoedigende boodschap, gebracht door de Heer, Yeshua HaMashiach zelf: Voorwaar, als u, die luistert, ook de Evangelical EndTime Machine kan helpen met de boodschappen inspreken, onder andere, dan doet u het aan Mij. Ieders inzet wordt gewogen in de Hemel, zo ook uw tranen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 6 augustus 2019 bracht de Heer zelf Zijn boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Benjamin schreef meteen het volgende op:

Shalom! Vanmorgen, toen ik naar het schrijfkamertje toeliep, en nauwelijks had plaatsgenomen aan het bureautje, hoorde ik meteen het geluid van de opengaande sluizen des Hemels en het suizende windgeluid, dat toenam in kracht. Terwijl het kamertje intens helder verlicht werd, verscheen de Here zelf, en sprak: Shalom, Ik ben het. Vrede zij u. Ik ben wie Ik ben, uw Rabboeni, uw Here der heren, uw Koning der koningen, Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, Mijn enige ware Profeet, Benjamin Cousijnsen,
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben het zelf, die ervoor gekozen heeft, om ook nu wederom de mensheid in de wereld toe te spreken. Wie Mijn boodschappen niet serieus neemt en Mijn gezalfden verwerpt, heeft Mij verworpen!

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, Mijn dank gaat uit naar Mijn trouwe, blijmoedige giftgevers en vooral naar Mijn warriors,
die zich onvermoeid inzetten om de boodschappen te verspreiden. Evenzo binnen en buiten de Evangelical EndTime Machine zijn er warriors actief met evangelisatie, het verspreiden van de boodschappen. Ik, JHWH, zal u voor uw steun, uw inzet en gebeden zeker gaan zegenen! Ik wil u zien stralen en u bemoedigen! Voorwaar, als u, die luistert, ook de Evangelical EndTime Machine kan helpen met de boodschappen inspreken, onder andere, dan doet u het aan Mij. Meld u!

Hebreeën 12, vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

Voorwaar, 

Efeziërs 5, vers 10  En toetst wat de Here welbehagelijk is.

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wijs u erop, om u altijd aan uw beloften te houden in het dienen.
Voorwaar, ieders inzet wordt gewogen in de Hemel, zo ook uw tranen!

Handelingen 5, vers 1 tot en met 11  En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden.

Voorwaar, 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En vers 18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

En Filippenzen 2, vers 13 tot en met 16  Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.
En tot slot vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

Voorwaar, wees u van Mijn woorden en aanwezigheid bewust bij het aanhoren van deze boodschap.
Ik ga nu, sprak de Heer, Yeshua HaMashiach. Laat Mijn zegen en vrede en liefde met u zijn. Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com