DutchVideo 2020

Ik, Jezus, heb Mijn engel gestuurd om u deze dingen bekend te maken

Boodschap Gods: Heb ontzag voor Mij. En indien iemand iets afneemt van Mijn kadosh, heilige woorden, zal God zijn of haar deel afnemen van het geboomte des levens. Bekeer u! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Heb ontzag voor Mij.
Ik, de Here, uw Koning der koningen, heb Mijn engel gezonden om ulieden het volgende te betuigen. En indien iemand iets afneemt van Mijn kadosh, heilige woorden, zal God zijn of haar deel afnemen van het geboomte des levens!

1 Korinthiërs 4, vers 16  Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld.

Voorwaar, mort niet; ziet toe dat gij niet valle. 

1 Korinthiërs 10, vers 12 en 13  Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
En vers 21 tot en met 24  Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Here tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
En 1 Korinthiërs 4, vers 4  Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here.

Voorwaar, vereer Mij, uw Here!
Hier staat het volgende geschreven:

2 Thessalonicenzen 1, vers 2 en 3  Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus. Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders “en zusters”, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.

Voorwaar!
Laat uw liefde en trouw en geloof meer en meer toenemen jegens elkander en Mij, uw Rabboeni en Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Koning der koningen. Voorwaar,

Mattheüs 10, vers 38 tot en met 42  En wie zijn “of haar” kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn “of haar” leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn “of haar” leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij “of zij” een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn “of haar” loon zal hem “of haar” geenszins ontgaan.

Voorwaar, Kenia en India en Rusland en Marokko en Mexico en overige landen, die opstandig zijn:
Bekeer u! God zal u slaan, en wanneer u niet luistert, tot zeven maal zeven maal zeven! Voorwaar, en jaag de liefde na en streef naar de enige weg, die tot behoudenis leidt: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

1 Korinthiërs 14, vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

Voorwaar, heb vrede onder elkander, broeders en zusters.
God heeft u allen geroepen in heiliging te wandelen.

1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com