DutchVideo 2016

Ik heb u als Mijn kind macht gegeven om ze uit te drijven!

Voorwaar, als Ik in u ben, zijn de boze geesten zo bang als de dood voor u. Maar dit alles wat Ik u geschonken heb, is door Mijn genade!

Gepubliceerd op 13 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

deliverance in Jesus Christ's name

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 13 november 2016 bracht de Here God, Yeshua HaMashiach zelf, woord voor woord Zijn boodschap over aan Zijn dienstknecht van de laatste dagen, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, vrede zij u die met Mij verbonden is!
Voorwaar, voorwaar, Ik ben de Levende, en Ik ben wie Ik ben, de enige Weg en de Waarheid en het Leven, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En in Mijn geliefde ware Profeet Benjamin Cousijnsen is Mijn welbehagen.

Ik ben uw Heer, uw Rabboeni, El Elohím, El Shaddai, Adonai, Koning der koningen.
Wie Mijn Profeet of Profetes verwerpt, verwerpt Mijn werk, en zal niet deelnemen in Mijn Koninkrijk! Voorwaar, Ik ben de Alfa en de Omega, en zalig zij die Mijn woorden aannemen.

Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet’.
Vers 16  ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heb vaak Mijn engelen gezonden, om ook u te redden in uw leven!
En zo heb Ik ook altijd Mijn engelen gezonden, vanaf den beginne, naar de Bijbelse Profeten. En zo heb Ik ook engelen gezonden in de laatste dagen, om Mijn wil te vervullen!

Voorwaar, en nu spreek Ik over de vijand, de indringer die gekomen is om te stelen. 

Johannes 10, vers 10  Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
En vers 14 en 15  Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Boze geesten kun je zien als persoonlijkheden.
En ze zijn de mens vijandig gezind; ze zijn dus indringers! En Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreek ze dan ook in gezag aan als personen.

Markus 16, vers 17 en 18  Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.

Voorwaar, de overwinning over boze geesten wordt niet behaald door eigen verdienste van goed gedrag, of een voorbeeldig leven!
Wel is het belangrijk, dat u zelf zuiver bent van wandel. Maar zelfs een goed en voorbeeldig leven zijn niet voldoende, om de overwinning over de boze geesten te verkrijgen. Voorwaar, maar dit alles – elke overwinning, wat Ik u geschonken heb – is door Mijn genade!

1 Johannes 1, vers 7  Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Voorwaar!
Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, was net als u mens op aarde, en heb u laten zien dat God alle macht heeft over de gehele geestelijke wereld, en dat alle boze geesten volledig onderworpen zijn!

Lukas 11, vers 20  Maar als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.

Voorwaar, als Ik in u ben, zijn de boze geesten zo bang als de dood voor u!
Ze vluchten voor Mijn licht in u en Mijn gezag. Ze weten: ze zijn onderworpen en overwonnen! Ik heb u als Mijn kind macht gegeven om ze uit te drijven. Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, had eens een gesprek met een boze geest.

Lukas 8, vers 27 tot en met 33  Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk.

En Jakobus 2, vers 19  U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.

Voorwaar, boze geesten hebben gevoelens, en sidderen als ze aan Mij denken, of Mijn naam, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, horen.
Ze hebben een eigen wil en gedachten en bewustzijn, en zijn boosaardig!

Deuteronomium 32, vers 17  Ze brachten offers aan demonen, aan goden die geen goden zijn, goden die zij eerst niet kenden, nieuwkomers, nog maar net in zwang, die voor hun voorouders niet eens bestonden.

Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Voorwaar, ze kwellen graag, als ze de kans krijgen!
Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine staan bij Salvation Prayer gebeden voor bevrijding, die men na kan zeggen. Voorwaar, als gij een bevrijding toepast, gebruik dan Mijn kadosh, heilige naam, en zeg: “JHWH, Yeshua HaMashiach, heeft het kruis gedragen, en aan het kruis, met Gods macht en Zijn Bloed, elke macht en bolwerk vernietigd! En onder dit gezag en overwinning en Zijn Bloed, zeg ik je: Verlaat dit lichaam! Ga eruit, in de almachtige naam JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!”

Voorwaar, laat de persoon u nazeggen, en een dankgebed uitspreken als bevestiging, dat hij of zij vrij is.
Maak God groot! Voorwaar, geloof doet wonderen! Geloof Mijn woorden en sta in Mijn kracht. Gij zijt meer dan overwinnaar!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Warrior Gods, sta op, strijd en overwin van elk bolwerk!
Mijn geliefde, vrees niet. Ik ben sterker en ben met u. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com