DutchVideo 2015

Ik geef u uw hoge muren van Jericho onder controle!

Boodschap Gods: Voorwaar, uw strijd en problemen kunnen zo hoog zijn als de muren van Jericho. Halleluja! Want de Heer spreekt ook vandaag tot u, en zegt ook tegen u: Ik geef u uw hoge muren en al uw problemen en strijd onder controle. Alles zal onder luid geluid en gejuich ineenstorten! Luister aandachtig naar Gods woorden, die de engel des Heren doorgaf aan Profeet Benjamin Cousijnsen, namens de Here God, JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMasiach Jezus Christus!

Gepubliceerd op 24 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the high walls of Jericho

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 april 2015 bracht een engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, luister aandachtig!
Mijn naam is Principo en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Jahweh, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, uw strijd en problemen kunnen zo hoog zijn als de muren van Jericho.

Jozua 5, vers 13 tot en met 15  Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst van het heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het heer des Heren zeide tot Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed dit.

Voorwaar, zoals de vorst des Heren sprak tot Jozua, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen tot u.
Doe uit respect eens uw schoenen uit nu. Ik?
Ja u! Want deze boodschap, waar u naar luistert en de plaats waarop u staat, is heilige grond. En Zijn woorden, die heilig zijn, spreken nu tot uw hart en gedachten!

Jozua 6, vers 2 tot en met 5  En de Here sprak tot Jozua: Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden éénmaal om de stad heen gaan; zó moet gij zes dagen doen, terwijl zeven priesters zeven ramshorens voor de ark uit dragen. Maar op de zevende dag moet gij zevenmaal om de stad heen trekken en de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal ineenstorten en het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit.

Voorwaar, en waar strijdt u tegen, tegen welke problemen?
Om Jericho was een muur, heel hoog. En dit was een enorm probleem! Maar wat gaf de vorst des Heren door?
Hij zei, “Ik geef Jericho, met alle problemen, zoals de koning en de krachtige helden, in uw hand!” Jozua kreeg er dus controle over, omdat hij geloofde, wat de vorst, de engel des Heren, zei. Voorwaar, en nu toegesproken wordt door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, zegt de Koning der koningen wederom: Ik geef u uw hoge muren en al uw problemen en strijd onder controle! Alles zal onder luid geluid en gejuich ineenstorten! Zeven maal moest men om het probleem heentrekken, met lofprijs en aanbidding en dans, en men blies op de horens. Wat een geloof!

Hebreeën 11, vers 30  Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was.
En Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Voorwaar, ook uw hemelhoge muren zullen ineenstorten, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
En weg is uw probleem – Jericho! Maar als u denkt, ‘Ik ben verslagen’, dan is uw nederlaag een feit. Maar als u denkt, ‘Met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben ik meer dan overwinnaar’, dan wint u van alle problemen en muren!

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.

En Psalm 119, vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com